Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Cabots. Het vasteland van Amerika ontdekt.

den zeeweg naar het voor den Europeeschen handel zoo zeer belangrijke eigenlijke Indië. Had hij op zijne lol dusver volbrachte reizen overeenkomstig zijiie onveranderlijke overtuiging, het beroemde eiland Zipangu en de oostkust van Azië's vasteland ontdekt, thans moest het vinden van den westelijken zeeweg hem des te gemakkelijker vallen.

Zonder aarzelen werd hem verlof gegeven een klein eskader uit te rusten; dewijl hij er vast op rekende, ditmaal de havens van den groot-khan te zullen bereiken, wierf hij twee tolken aan, die de Arabische taal machtig waren.

Nadat hij zich nog eens in hel bezit zijner rechten en titels had laten bevestigen —

de desbetreffende oorkonden vertrouwde hij bedachtzaam in authentieke afschriften aan zijn vriend, den Genueeschen afgezant hij het Spaansche hof, toe — aanvaardde hij den 9"" Mei 1502 te Cadix zijne vierde ontdekkingsreis.

ZESDE HOOFDSTUK.

De ontdekkingsreizen. Het vasteland van Noord-Amerika ontdekt door Sebastiaan Cabot. Cabots verdere tochten. Ontdekkingsreis van Hojeda. Amerigo Vespucci. Nino. Handel in slaven en paarlen. De Pinzons ontdekken Brazilië. Ontdekkingen der Portugeezen. Vasco di Gama. De Kaap de Goede Hoop omgezeild. Mozambique. Mombas. Malinda. Voorspoedige vaart naar Calicut. Toestand der bevolking op de kust van Malabar. Vijandschap der Arabieren. Tweede tocht langs den zeeweg naar Indië. Cabral. Brazilië ontdekt en in bezit genomen. De Botokuden. Aankomst te Calicut. Gevechten met de Malabaren. Terugkomst der met de schatten van Indië bevrachte schepen.

Columbus' ontdekkingen hadden de zeevaarders van alle natiën tot een edelen naijver geprikkeld. In Engeland trachtte een Veneliaan, Giovanni Gabotto (in het Engelsch John Cabot), voor zich en zijne drie zonen het privilegie te verwerven om naar alle landen en zeeën in het westen, oosten en noorden op ontdekkingen uit te gaan. llij wilde de expeditie op eigen kosten ondernemen en den koning het vijfde deel van de behaalde winst afstaan, wanneer hem uitsluitend bet recht gewaarborgd werd om op de ontdekte landen handel te drijven. Eerst in het jaar 1497 kwam de onderneming tot stand onder leiding van John Cabots zoon Sebastiaan.

Sebastiaan Cabot geloofde, evenals Columbus, dal de zeeweg naar Azie over de westelijke zeeën te vinden was, doch als bekwaam wiskundige begreep hij, dat die weg op eene hoogere breedte korter moest zijn. In het voorjaar van 1497 verliet hij Bristol, waarschijnlijk met een enkel schip, en den 24cn Juni van dat jaar, dus 14 maanden vóór Columbus, ontdekte hij het Amerikaansche vasteland, waarschijnlijk de kust van Labrador op .>(>°

noorderbreedte. .

Verdere gevolgen had deze reis echter niet, want bij ue met pels DeKteeue Eskimo's viel niet veel te halen; de groote rijkdom aan visch van die wateren trok in die dagen de belangstelling der ontdekkers nog niet tot zich.

Op eene tweede reis, in het jaar 1498 door Sebastiaan Cabot met hetzelfde doel ondernomen, heeft hij, naar men verhaalt, New-Foundland aangedaan, vervolgens zuidwaarts koers gezel en Je kusten van Noord-Carolina bereikt; hier werd hij door ge heek aan levensmiddelen genoodzaakt terug te keeien. Hoewel deze tocht ook voor den handel weinig of geen vruchten opleverde, liet Sebastiaan zich toch niet afschrikken eene derde reis te aanvaarden, waarop hij nog verder naar hel zuiden doordrong.

Sluiten