Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hojeda's ontdekkingen.

Nog krachtiger dan de Engelschen werden de Spaansche zeevaarders duor Columbus' onldekkingen tot navolging en wedijver aangespoord, daar zij den vreemden admiraal niet alleen den roem zijner ontdekkingen maar ook de voordeelen, welke daaruit voor hein voortvloeiden, benijdden.

Columbus had na de ontdekking van het vasteland van Zuid-Amerika eene kaart daarvan naar Spanje gezonden. Zij kwam in handen van den bisschop Fonseca, die, gelijk onze lezers zich herinneren, met de leiding der ontdekkingen belast was en in zekeren zin de plaats van een minister van koloniën bekleedde. Bij Fonseca zag Alonzo de Hojeda, die inmiddels naar hel vaderland teruggekeerd was, de kaart; hij bood aan, die ontdekkingen voort te zetten, en ontving daartoe door Fonseca's tusschenkomst verlof, hoewel hierdoor inbreuk gemaakt werd op bet aan Columbus verleende privilegie. Doch hierom bekommerde Fonseca zich niet, daar hij een vijand van Columbus was en diens privilegiën met het belang van den staat in strijd achtte.

Met twee caraveelen verliet llojeda den 18CU Mei 1499 de reede van Cadix. Onder zijne tochtgenooten bevond zich een Florentijn, Amerigo Vespucci, die op zeer onverdiende wijze zijn naam in de geschiedenis vereeuwigd heeft, daar de nieuwe wereld naar hem den naam Amerika *) heeft ontvangen.

Na eene korte en voorspoedige vaart bereikte Hojeda de kust van Guyana. Hij volgde die in zuidelijke richting en bereikte den mond van den reusachtigsten der Amerikaansche stroomen, van de Amazonenrivier. Nadat llojeda nog eenigen tijd zuidwaarts gezeild was, wendde hij den steven en zette hij koers naar hel noorden. Op dezen tocht zeilde hij bijna de geheele noordoostelijke en noordelijke kust van Zuid-Amerika om. Hier en daar ging hij aan land; nu eens vocht hij met de Indianen, dan weer dreef hij met hen een vriendschappelijken ruilhandel. In zijne vermetele zucht naar avonturen zocht Hojeda dikwijls het gevaar op. Hij schroomde niet, eene soort van zeeroo verst och t legen zijn eigen landgenooten op llispaniola te ondernemen, welke hem echter evenmin voordeel als roem opleverde. Vervolgens ging de vaart weder noordwaarts: of Hojeda het vasteland van Noord-Amerika heeft gezien, is twijfelachtig. Zeker is het daarentegen, dat hij de belangrijke ontdekking deed, dal Cuba geen vastland, maar een eiland was. Bovendien ontdekte hij meer dan een tot dusver onbekend eiland der Bahama-groep.

Maar Hojeda's tocht was even arm aan geldelijk voordeel als rijk aan ontdekkingen geweest. De poging om door middel van ruilhandel goud en paarlen te verkrijgen, was meestal mislukt. Ten einde zich althans één goed handelsartikel te verschaffen, liet llojeda 232 vreedzame Indianen van de Bahama-eilanden oplichten, om ze naar de Europeesche slavenmarkt te voeren. Daarmede keerde hij naar Europa terug; na eene stormachtige reis kwam hij in hel midden der maand Juni te Cadix aan.

*) De nieuwe wereld <laukt haar naam aan een samenloop van toevallige omstandigheden. Amerigo Vespucci, die volstrekt geen uitstekend zeeman was en noch als scheepsbevelhebber, noch als stuurman, maar in eene ons onbekende betrekking den tocht medemaakte, had het voorrecht een bekwaam wiskuudige en een zeer talentvol schrijver te zijn. Hij gaf na zijne terugkomst vier schetsen van zijne reizen uit, die vooral in Duitschlaud vele uitgaveu beleefden en bijzonder druk gelezen werden. De lichtzinnige toon der verhalen en de uitvoerigheid, waarmede hij de zeden en gewoonten der Indianen tot iu de kleinste bijzonderheden mededeelde, maakte ze populair.

Dewijl Vespucci zich — hoewel teil onrechte — beroemde, «lat hij het eerst het vasteland van het nieuwe werelddeel gezien had, deed een Duitsch geleerde, llylacomitus, het voorstel, het vierde werelddeel Amerika, het land van Amerigo, te noemen, dewijl deze het ontdekt had. Vespucci spreekt in zijne geschriften altijd van de Nieuwe wereld, ook de Spanjaarden gebruikten lang deze benaming, doch de Ouitschers handelden overeenkomstig het voorstel van hun landgenoot en hebbeu zich zoo den treurigen roem verworven, dat zij aan den onjuiste» naam Amerika iu de aardrijkskunde het burgerrecht verschaft hebben.

3*

Sluiten