Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maansverduistering. Dood van koningin Isabella en van Colombus.

gaande golven de toclit over de open zee onuitvoerbaar was. Ook eene tweede daartoe aangewende poging mislukte.

De samenzweerders stelden zich voor hunne verijdelde verwachting schadeloos door een losbandig leven aan land. Zij gedroegen zich zoo ruw, wreed en willekeurig jegens de Indianen, dat dezen zich terugtrokken en geene levensmiddelen meer wilden leveren. De hongerdood stond allen Europeanen voor de deur en zou ook ongetwijfeld hun lot geweest zijn, indien Columbus hen niet door eene sluwe list gered had.

In den almanak zag hij, dat den 2!)en Februari loOi eene maansverduistering plaats zou hebben. Van deze omstandigheid trok hij partij om op het bijgeloof der Indianen te werken. »De toorn des hemels zal u treilen, indien gij verder de bleeke zonen der goden gebrek laat lijden, lil het gelaat der volle maan zult gij heden avond een leeken van den goddelijken toorn zien".

Toen de maan des avonds werkelijk verduisterd werd, sidderden de Indianen van vrees; voortaan brachten zij bereidwillig den bleeken zonen der goden hel noodige voedsel.

Was Columbus op dit punt gerustgesteld, de oproerige manschappen kon hij noch door vriendelijke toespraak, noch door list voor zich winnen. Nadat zij, die den admiraal getrouw waren gebleven, eenigszins van de koorts hersteld waren, trok Barlholomeus Colon aan het hoofd van 50 man tegen hen op. Na een hevig gevecht, waarin aan beide zijden dooden en gekwetsten vielen, werden zij overwonnen; zij moesten den admiraal opnieuw trouw en gehoorzaamheid zweren.

Eindelijk, den 28e" Juni, kwam er een eind aan het lijden der schipbreukelingen. Diëgo Mendez verscheen met het door hem gehuurde vaartuig. Columbus kon zich met al zijne manschappen inschepen en den 13en Augustus bereikte men St. Domingo, waar Columbus door den stadhouder Ovando met alle mogelijke eerbewijzen ontvangen werd. Slechts vier weken vertoefde hij op dit eiland. Den I3en September scheepte hij zich opnieuw in, om naar Europa terug te keeren; in het begin van November kwam hij na eene alles behalve voorspoedige vaart te Cadix aan.

Hoewel Columbus aan het hof eene vriendelijke ontvangst vond, werd toch zijn wensch, dat men hem de waardigheid van onderkoning terugschenken zou, niet vervuld. Een harde slag was voor hein de dood zijner begunstigster koningin Isabella, die den 20™ November loOi overleed, zonder dal hij haar voor haar dood noch eens gesproken had; wellicht zou hij van haar de vervulling der vroeger ontvangen beloften verworven hebben. Koning Ferdinand was daartoe niet te bewegen.

Met koelberekenend verstand somde deze al de nadeelen op, welke er voor de kroon zouden voortvloeien uit de vervulling van eene onvoorzichtige belofte. Onder geene voorwaarde wilde hij de toekomst der nauwelijks tot rust gebrachte kolonie in de waagschaal stellen, door haar opnieuw toelevertrouwen aan een man, die getoond had, volkomen ongeschikt te zijn om haar te besturen. HU liet Columbus zijn aandeel behouden in de inkomsten, welke de kroon uit de nieuwe wereld trok: hij bood hem als schadevergoeding voor bet onderkoningschap een graafschap in Castilië aan, doch dit was alles wat de koning wilde toestaan. Columbus daarentegen bleef aandrhgen op de vervulling van de hein .schriftelijk gegeven beloften.

De admiraal, die reeds sinds lang sukkelde, bezweek weldra in toorn en ergernis over de verijdeling zijner verwachtingen. Hij stierf den 20"" Mei IÜ06, daags voor het Hemelvaartsfeest te Valladolid. Tot zijn laatsten ademtocht bleef hij overtuigd, dat hij iu het eiland Cuba hel vasteland van Azië ontdekt had. Dat hij door het ontdekken van een nieuw, van een vierde werelddeel zich een onsterfelijken roem verworven had, vermoedde hij zelfs in de verte niet.

Columbus' zoon, don Diëgo Colon, zette hel door zijn vader begonnen

Sluiten