Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontwikkeling der kolonie St. Domingo.

proces tegen de kroon voorl, dat ten slotte in zijn voordeel beslist werd. Toch zon hij, in weerwil van al de uitspraken der rechtbanken, zijn doel niet bereikt hebben, indien hij zich niet door een huwelijk met )aria vanJoe ^ aan de aanzienlijkste geslachten van Spanje vermaagschap had Door dit huwelijk werd hij zell's een verre aanverwant van het koninklijke huis.

Hieraan had don Diëgo het te danken, dat luj met het stadhouderschap over de Antillen bekleed en in al de aan zijn vader toegekende rechten en waardigheden - hoewel dan ook met beperkende bepalingen - hersteld werd

Met don Diëgo II, den kleinzoon van don Diego I. stiert het geslacht van Columbus in de manlijke linie uit. Over de rechten en waardigheden der ontdekkers, waarop de vrouwelijke linie insgelijks aanspraak maakte, ontstond naderhand een beroemd geworden proces, welks alloop ons echtei geene belangstelling inboezemt.

ACHTSTE HOOFDSTUK.

De ontdekkingsreizen. Ontwikkeling der kolonie St. Domingo onder het stadhouderschap van Ovando. Zijue wreedheid jegens de Indianen. De repartimiento's. Auacaona vermoord. De Indiaansclie bevolking sterft uit. De Dominicanen als beschermers der Indianen. Stoutmoedige prediking van Autonio Montesiuo. Werkzaamheid van den edelen Las Casas. Invoering van de negerslavernij.

De kolonie St. Domingo was na Columbus' vertrek steeds in bloei toegenomen. De stadhouder Ovando rechtvaardigde het vertrouwen, door 1-erdinand en Isabella in hem gesteld. Tegenover de op avonturen beluste kolonisten nam hij eene zachtmoedige en te gelijk standvastige houding aan; tnj wist zich hunne achting te verwerven, onder hen orde en tucht te herstellen en aan de kroon belangrijke inkomsten uil de kolonie te doen toevloeien. Evenzoo spande hij al zijue krachten in om door liet bevorderen van den landbouw en door het uitbreiden van de goudwasscherijen Hispaniola tot eene bron van welvaart voor het moederland te maken.

Slechts in één opzichl beantwoordde Ovando niet aan de verwachtingen van koningin Isabella: zij had gehoopt, dat hij zich menschlievender jegens de Indianen gedragen zou dan Columbus gedaan had, en voor goed een eind maken aan den afschuwelijken slavenhandel. Doch in plaats luervan bezoedelde hij zijn naam door eene inderdaad afschuwelijke wreedheid. Het tijden dei Indianen onder zijn bewind ging alle beschrijving te boven.

Hij wilde den landbouw aanmoedigen en nieuwe gewassen, b. v. nel suikerriet, op Hispaniola invoeren. Spoedig zag hij echter in, dat dit hem nooit gelukken zou, wanneer de Spanjaarden, die aan den arbeid in dieheete luchtstreek niet gewoon waren, zelf de spade ter hand nemen en dag aan dag zwaar werk verrichten moesten. Met dit doel hadden de op avonturen beluste landverhuizers hun leven niet op het spel gezet en waren zij niet naar liet verre Westen getogen. Indien zij hadden willen werken, zouden ze thuis gebleven zijn. Nog minder lust gevoelden zij voor de lastige en ongezonde werkzaamheid van het goudwasscheti. ..

Ovando waagde zelfs geene poging om zijne landgenooten lol wtrken te noodzaken; hij maakte hen tol de heeren van het eiland en dwong de Indianen tot den arbeid. Dat deze, die lot dusver in een zalig en droomerig nietsdoen hun leven doorgebrachl hadden, bij die ongewone krachtsinspanning ellendig

Sluiten