Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tocht over de Cordilleras. De Stille Oceaan ontdekt.

door de aan de overzijde der Cordilleras gelegen zee Ie ontdekken. Den len September 1513 aanvaardde hij met 190 Spanjaarden en (>00 bevriende Indianen den stoulen en gevaarlijken tocht door een met oorspronkelijke wouden bedekt en door een aantal vijandige Indiaansche stammen bewoond land.

Het was eene schier dolzinnige onderneming; doch Balboa zette haar met onbezweken moed en ijzeren volharding door. De beklimming van do Cordilleras leverde onbeschrijfelijke moeilijkheden op. Slechts langs paden, door de krijgshaftige Indianen aangelegd, versterkt en verdedigd, konden de Spanjaarden hel gebergte bestijgen en elk oogenblik werden zij bedreigd door een aanval der Indianen, die zich uit verborgen schuilhoeken op hen werpen konden. Balboa gaf op dezen marsch weder blijken van zijne meesterlijke geschiktheid om met de Indianen om te gaan; zooveel mogelijk trachtte hij hen door geschenken tol zijne vrienden Ie maken en meestal ontving hij in ruil daarvoor aanzienlijke schallen in goud. Doch waar hij niet slaagde in het sluiten van een vriendschapsverbond, daar wist hij zich door bloedige gestrengheid gevreesd Ie maken. Dil was o. a. het geval bij een gevecht op den 24sten September, waarin de cazique van een stam met 000 man werd gedood en vele vijanden gevangengenomen werden. Onder de gevangenen bevonden zich 40 mannen met vrouwenschorlen. Balbao had geboord, dat onder vele oude Indiaansche stammen van deze streek en vooral bij kleine vorsten eene tegennatuurlijke zonde gepleegd werd, waarvoor de overige indiaansche stammen een diepen afschuw koesterden. Dij liet terstond na afloop van het gevecht over de niel vrouwenschorlen bekleede gevangenen gericht houden: zij werden den bloedhonden voorgeworpen en door deze vreeselijke dieren verscheurd. * Balboa verklaarde in een bericht aan het Spaansche hof, ons door Petrus Marlyr medegedeeld, dal hij zich door deze strenge strafoefening de achling der overige stammen verworven had. Voortaan brachten de Indianen dikwijls dergelijke zondaars lol de Spanjaarden, opdal dezen hen naar verdienste zouden straffen. Vooral de vrouwen legden in die vervolging een grooten ijver aan den dag.

Daags na dit bloedig gericht bereikte de expeditie het hoogste punt van den beigkelen. Balboa snelde de zijnen vooruit; toen hij de niet meer met bosch begroeide boogie bereikt had, breidde zich voor hem bel verrukkend vergezicht over de andere wereldzee uil, naar welks aanblik hij zoo vurig verlangd had. Overweldigd van vreugde wierp bij zich op de knieën en dankte hij God voor de genade, dal Dij hem, een weinig begaafd man van onadellijke afkomst, zulk een groolsch werk had laten verrichten. Vervolgens riep hij zijne makkers lol zich: allen knielden neder om te bidden.

Nadat men een steenhoop opgestapeld en een kruis geplant had, werd een protocol opgemaakt, waaronder alle tochtgenoolen van Balboa hunne namen plaatsten. De derde dier onderleekenaars was Francisco Pizarro.

Van nu af ging de reis bergafwaarts. Nadat men nog groole moeilijkheden overwonnen en ook nog een gevecht mei de Indianen geleverd had, bereikte de expeditie den 20"! September gelukkig het strand der wereldzee. Balboa greep eene vaan, die onder de beeltenis der moedermaagd met het kind Jezus de vereenigde wapens van Kaslilië en Aragon vertoonde, daarmede liep hij tot aan de knieën in het waler en nam plechtig de geheele zee met hare eilanden en alle landen, welke zij bespoelde, voor de kroon van Spanje in bezit.

Was reeds de ontdekking van de wereldzee voor Balboa eene groote voldoening, ook door de schallen, welke hij bij de Indianen dezer streek aantrof, zou hij rijkelijk voor zijn gevaarlijken tocht beloond worden. Dij vond bier kostbare paarlen in menigte, welke door de inboorlingen, die zeer

*) De edele I.as Onsas, die bij elke gelegenheid de Indianen gaarne in bescherming neemt, betwijfelt het zeer, of het dragen van vruuwensehorten wel een voldoenden grond opleverde om zulk eeu onnatuurlijke zonde bij die natuurkinderen te onderstellen.

Sluiten