Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontdekking van Nicaragua.

en ziine volharding zijn tegenstander Pedrarias ver overtrof. De onrechtvaardige straf aan hem voltrokken, vlocht om zijn beeld eene martelaarskroon; welke zijne talrijke gebreken en misdrijven voor het oog van liet nageslacht bedekte.

TIENDE HOOFDSTUK.

De ontdekkingsreizen. Tochten van Espinosa en Gonpalez in den Stillen Oceaan. Ontdekking van Nicaragua. Hoogere trap van beschaving der inwoners. Mcnschenoffers. Ontdekkingen aan de oostkust van Amerika. Ponce de Leon en de ontdekking vau Florida. De nederzettingen op Cuba. Diëgo Velasquez. Ontdekking van Yucatan door Cordova. Indiaansche steden. Het Indische kruisteeken. Gryalva en de ontdekking van Mexico. Het dukatenland. Ontdekking van den mond der La Plata-rivier door Dias de Solis. De aarde voor het eerst door Magelhan omgezeild Het winterkwartier op de Amerikaansche kust. Oproer onder de bemanning der vloot. Magelhans onverschrokkenheid en standvastigheid. Ontdekking van den westelijken doortocht, de straat van Magelhan. De Stille Oceaan. De dieveu-eilanden De Philippijnen. Dood vau Magelhan. De Molukken. Terugkomst der vloot.

Terwijl Balboa bezig was met het bouwen van zijne vloot waren verschillende tochten over de Cordilleras ondernomen. Juist keerde Gaspar de Espinosa van zulk eene expeditie met groote schatten terug toen de post van bevelhebber over de kleine Zuidzeevloot door liet aan den adelantado voltrokken doodvonnis openviel. Op zijn wensch werden de schepen onder zijne bevelen cenlaatst: lui waagde daarmede eene ontdekkingsreis op de westkust van Amerika. Hij strekte dien tocht noordwestelijk tot de goll van Nicoya uit en

keerde vervolgens met rijken buit terug.

Belangrijker nog waren de ontdekkingen van Goncalez de Awla, uie 111 het iaar lal!) door voorspraak van Fonseca een patent voor het doen van ontdekkingen aan de kusten der Stille Zuidzee ontving. \Yel legde de altijd wantrouwende'en ijverzuchtige Pedrarias hem alle mogelijke hinderpalen in tien we" wel werd daardoor zijne afreis zeer vertraagd, maar toch gelukte het hem in Januari Ij±2 met vier schepen de reis te aanvaarden. Ook luj zette koers naar liet noordwesten, waar volgens de berichten van Espinosa overvloed van goud te vinden was. Bovendien wilde hij de zeeengte opzoeken, die, volgens de nog algemeen lieerschende meening, den Atlantischen

met den Stillen Oceaan verbond.

Hel eskader liep de golf van Nicoya binnen. Goncalez trol de Indianen — Celiik hij verwacht had — in het bezit van groote schatten 111 goud aan llii ontving te gelijk narichten omtrent een grooten, rijken, door een monarch met name Nicaragua bestuurden staat. Dit dreef hem tot liet koen besluit, een tocht in het binnenland te ondernemen. Met 100 Spanjaarden, waaronder vier ruiters, en een uit Indianen bestaanden tros ging hij op weg.

Eene nieuwe wereld werd voor hem ontsloten. Vruchtbare, welbebouwde landerijen, de kostelijkste vruchten der tropische gewesten, prachtige, met de schitterendste kleuren prijkende vogels en bloemen trof luj overal aan. En dit heerlijke land werd bewoond door een volk, dal een vrij lioogen trap van beschaving bereikt had. Hij vond hier en daar zelts steden, waai van eene enkele, naar men verhaalt, 40,000 inwoners bevatte. Deze Indianen waren niet langer niet de naakte wilden der oostkust te vergelijken; zij bezaten eene

Sluiten