Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beschrijving van Mexico. De Tierra Caliente.

en slechts onder de zengende lucht der keerkringen tot hun rollen wasdom komen en vruchten dragen."

Zoo schetst Prescott ons den merkwaardigen man, wiens taak het zou zijn, het groole Ainerikaansche rijk Mexico te vernietigen.

De uitrusting was voltooid. Elf, grootendeels kleine en open vaartuigen waren bemand met 110 zeelieden en 553 soldaten. Tien zware en vier lichte stukken geschut en zestien paarden werden ingescheept. Vervolgens liet Cortez nog eens zijn vaandel ontplooien, de met gouddraad beslikte banier van zwart fluweel, die onder het rood, blauw en wil gestreepte kruis het opschrift droeg: «Vrienden, laat ons het kruis volgen! In dit teeken zullen wij overwinnen. wanneer wij geloovig zijn!" Hij verzamelde zijne manschappen en lneld tot hen eene korte, krachtige toespraak, zij juichten hem toe en beloofden hem, met hem te zullen overwinnen of sterven.

Den I8en Februari 151!» lichtte de vloot het anker om naar de kust van Yucatan over te steken. Met nog geer.e 1000 man — wanneer wij zelfs de 200 Indianen meerekenen, die Cortez van het eiland Cuba medevoerde, — ondernam de stoutmoedige avonturier het waagstuk, een groot, machtig rijk, dat op een vrij hoogen trap van beschaving stond, te veroveren. Welke moeilijkheden hij te overwinnen had, zullen wij eerst begrijpen, wanneer wij een vluchtigen blik op de vroegere geschiedenis en op den toestand van het Mexicaansche rijk werpen.

"Het land der voormalige Mexicanen of Azteken, gelijk zij genaamd werden, vormde slechts een zeer klein gedeelte van het uitgestrekte grondgebied, dat de nieuwe vrijstaat Mexico bevat. Zijne grenzen kunnen niet met juistheid aangewezen worden. — Langs den Atlantischen Oceaan strekt zich eene breede strook lands uit, die lierra Caliente of warme landstreek genaamd wordt en den gewonen hoogen warmtegraad van de landen onder den evenaar bezit. Verschroeide en zandige vlakten wisselen hier af met andere streken van eene buitengewone vruchtbaarheid, die bijna ontoegankelijk zijn ten gevolge van de bosschages van welriekende struiken en wilde bloemen, waarmee ze bedekt zijn. In het midden van dit struikgewas verheffen zich prachtige boomen, van eene hoogte en een omtrek, zooals men slechts tusschen de keerkringen aantreft. In deze liefelijke wildernis loert de booze malaria, die waarschijnlijk teweeg gebracht wordt door de verspreiding van rottende plantaardige stoffen in een warmen en vochtigen grond. Het tijdperk der gele koorts, vomito, gelijk men haar noemt, duurt van de lente tot de herfstnachtevening; dan wordt ze verdreven door de koude winden, welke van de Hudsonsbaai komen overwaaien. Deze winden groeien des winters meermalen tot stormen aan; zij strijken langs de Atlantische kust en de bochtige golven van Mexico en breken met de woede van een orkaan op de onbeschermde oevers en de naburige Weslindische eilanden los. Dit zijn de geweldige banformules, waarmee de natuur dit looverland omringd heeft, alsof zij daardoor de gouden schatten wilde beschermen, die in zijn schoot verborgen zijn. Toch is de ondernemende menschelijke geest machtiger gebleken dan die tooverformulieren.

Nadat de reiziger ongeveer twintig legua's door deze brandend heete streken heelt afgelegd, begint hij bij het rijzen van den bodem in eene zuiverder lucht te ademen. Zijne ledematen ontvangen hunne veerkracht terug; hij ademt vrijer, want zijne zinnen worden thans niet langer door de brandende hitte en de bedwelmende geuren van hel dal beneveld. Ook de natuur om hem heen heeft een ander gewaad omgehangen; zijn oog wordt niet meer tot verzadigings toe aangetrokken door de bonte afwisseling van kleuren, waarmede ginds hel landschap prijkte. De vanille, de indigo en de bloeiende cacaoboschjes verdwijnen steeds meer, hoe verder hij komt. Slechts hel suikerriet en de gladbladige bananen vergezellen hem nog. Wanneer hij ongeveer vier duizend voet geklommen heeft, ziet hij aan het onveranderlijk

Sluiten