Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Godsdienst en menschenoffers der Azteken.

komst bestond: de Azteken kenden den doop, de biecht, liet kloosterleven de vasten, de godsdienstige geeselingen en het kruisteeken. Hunne afschuwelijke menschenoffers waren intussehen nog bloediger dan de gruwelen der middeleeuwsche inquisitie.

Een der voornaamste godheden was de verschrikkelijke krijgsgod, Iluitzilopotchli, de beschermgod des volks; zijne tempels waren de prachtigste en indrukwekkendste van alle. Te zijner eer werd jaarlijks in alle sleden des lands eene ontelbare menigte krijgsgevangen slaven geotterd.

i^"11 TaTll.l'elt; hoofdgod was Tizcatlepoca, »de ziel en de schepper deiwereld . Hij werd afgebeeld als een schoon man, pralend in den glans eener eeuwige jeugd. De eigenaardige, hem gebrachte menschenotfers doen ons een diepen blik slaan in het volkskarakter der Azteken. Hooien wij derhalve de belangwekkende schildering, welke Prescott ons daarvan geeft.

»Een jaar vóór het voorgenomen offer werd een gevangene, die door schoonheid uitmuntte en wiens lichaam geen enkel gebrek had, uitverkoren om deze godheid \oor te stellen Bepaalde leeraars waren belast met de taak om hem te onderrichten, hoe hij zijne nieuwe rol op bevallige en waardige wijze spelen moest. Men trok hem prachtige kleederen aan en omringde hem met wierook en met eene menigte welriekende bloemen, welke bij de oude Mexicanen even hoog stonden aangeschreven als nog heden ten dage bij hunne afstammelingen. Wanneer hij uitging had hij een gevolg van koninklijke edelknapen bij zich en zoodra hij in de straten stilstond, om eenige lievelingsgezangen te spelen, wierp de menigte zich hem, als den vertegenwoordiger hunner weldoende godheid, vol eerbied te voet. Op deze wijze leidde hij een aangenaam, weelderig leven tot eene maand voor zijn dood. Dan werden vier schoone meisjes, die de namen dei' hoofdgodinnen droegen, uitverkoren, om zijne legerstede te deelen, bij leefde met haar geheel voor zijn genoegen en nam deel aan de feestmaaltijden der edellieden, die hem in alle opzichten goddelijke eer bewezen.

Eindelijk was de noodlottige dag aangebroken. De tijd zijner kortstondige heerlijkheid was ten einde. Zijne feestelijke kleederen werden hem ontnomen eu hij nam afscheid van de schoone deelgenooten zijner genoegens. In eene der koninklijke booten werd hij over het meer gevoerd naar een tempel, die zich aan den oever verhief, op ongeveer een legua afstands van de stad. Daarheen stroomden de inwoners der hoofdstad, om getuigen van de voltrekking der plechtigheid te zijn. Zoodra de treurige stoet was aangekomen, wierp het ongelukkige slachtoffer zijne bloemkransen van zich en verbrak hij het speeltuig, waarmede hij zich in de uren zijner gevangenschap getroost had. Op den toren van den tempel werd hij ontvangen door zes priesters, wier lang, in vlechten verdeeld haar, in wanorde neerhing op hunne zwarte kleederen, die met schriftrollen van een geheimzinnigen inhoud bedekt waren. Zij voerden hem naar den offersteen, een reusachtig jaspisblok, aan de bovenzijde een weinig uitgehold. Hierop werd de gevangene uitgestrekt. \ijf priesters hielden zijn hoofd en ledematen vast, terwijl de zesde, die als teeken van zijn bloedig ambt niet een scharlakenrooden mantel bekleed was, de borst van het ongelukkig slachtoffer zeer handig opensneed met een scherp scheermes van eene op lava gelijkende steensoort, die in hardheid den vuursteen evenaarde, en met de andere hand het nog kloppende hart uil het lichaam scheurde. Nadat die dienaar des doods het hart eerst omhoog had geheven naar de zijde der zon —die een voorwerp van aanbidding was in geheel Anahuac —, wierp hij het voor de voeten van de godheid, aan wien de tempel gewijd was, terwijl de rondom staande menigte in ootmoedige aanbidding op de knieën zonk. De treurige geschiedenis van dezen gevangene \\as, volgens de verklaring des priesters, het beeld van liet menschelijk lot, dat, in den aanvang schitterend, maar al te vaak op rampen ongeluk uitloopt."

Nog bloediger waren de afgrijselijke menschenoffers bij andere gods-

Sluiten