Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERTIENDE HOOFDSTUK.

Tocht van Cortez. Landing op Cozumel. Doop der Indianen. De eerste strijd. Landing aan de Mexicaansche kust. De schoone vrouwelijke tolk Marina. Samenkomst van Cortez met deu stadhouder Teuthlile. Keizer llontezuma en zijne regeering. Het rijk der Azteken op den fioogsten trap van bloei. Eene oude godenmythe der Azteken. De raadsvergadering te Mexico. Gezantschap van Montezuma aan Cortez. Partijschap in Cortez* legerplaats" Gezantschap der Tot< naken. Kuiperijen van Cortez Oproer in de legerplaats. Besluit om Villa Rica de Vera Cruz te stichten. Cortez door het leger tot opperbevelhebber verkozeu. Marsch naar Cempoalla. Stichting der volkplanting Vriendelijke houding der Indianen. De lotonaken gedoopt. Bericht aan den keizer. Vernietiging der geheele vloot.

Cottez werd op zijne ontdekkingsreis door een storm verder zuidwaarts gedteven dan mei zijne plannen overeenkwam. Dewijl daarenboven eeni<Te zijner schepen averij beloopen hadden, zag hij zich genoodzaakt het eiland Cozumel, niet ver van de kust van Yucatan, aan te doen en zich hier gedurende eenigen tijd op te houden, dien hij gebruikte om een vriendschappelijk verkeer met de Indianen aan te knoopen, doch bovenal om een der voornaamste doeleinden van zijn tocht, den doop der ongeloovigen, te bereiken.

Als een echt zoon van zijn lijd was Cortez een geloovig aanhanger van ue Katholieke kerk; hij beschouwde liet als zijne hoogste levenstaak, de afgodendienaars door overreding en — wanneer dit niet gelukte — met geweld tot Christenen te maken. Dezen naam verdienden zij naar zijne meening reeds, wanneer zij gewillig of gedwongen zich aan de uiterlijke plechtigheid des doops onderwierpen. r

Een voorbeeld van de wijze, waarop de Spanjaarden bij die bekeering te weik gingen, leverde Corlez op liet eiland Cozumel. Hij eischte van de inboorhngen, dat zij het afgodsbeeld in hun voornaamsten tempel vernielen zouden Toen zij dn weigerden en verklaarden, dat de heleedigde godheid doordonder en bliksem zich verschrikkelijk wreken zou. liet de stoutmoedige Chrioten.in weerwil van het gehuil en gejammer der afgodendienaars, de heidensche beelden van de trappen des tempels naar beneden werpen en door een beeld der moeder Gods vervangen.

Met stomme verbazing waren de inboorlingen getuigen van de eerste viering der mis volgens de voorschriften der katholieke kerk. Tevergeefs wachtten zij. dat hun god de heiligschenners verpletteren zou.

loen dit niet geschiedde, meenden zij. dat de god der vreemdelingen toch machtiger was dan de hunne, zij onderwierpen zich bereidwillig aan den doop, waardoor zij goed katholieke Christenen werden, hoewel zij natuurlijk van de beteekenis der geheele plechtigheid geen flauw begrip hadden.

Het verblijf op Cozumel leverde voor Cortez nog een ander belangrijk voordeel op, hij won hier een tochtgenoot, die hem later de grootste diensten zou bewijzen. Een Spaansch priester, Jeronimo de Aquilar, die vroeger als schipbreukeling op de kust van Yucatan was geworpen, daar vele jaren als gevangene geleefd en de taal der Indianen geleerd had, kwam lot Corlez die hem met open armen ontving en als lolk medenam.

Sluiten