Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cortez trekt naar Mexico op.

rug'aan lallen. k°elden hU" 'e8en de Cholulanen door dezen in den

<ioo,. .fc*— *,»"■ ** «<*«

Toen alle legenstand gefnuikt was nl m I-rVfn V,erV0'8d ?n lieergeliouwen. der caziquen en de temnels- zii l.raXon . 1 overwinilaars de huizen gesteenten bijeen. Gedurende'eéni«e nr0nr°T°r ,scllat,en aan 8°uJ en edelmoorden en rooven; vervolgens »af hii " | i ,zlJne.krijgers ongestoord van Cholula, bevel een einde Ie m L, i s",1e?ke1nl der gevangen edelen gevangenen hel leven ook de cazinnen ^ °?n^ bl™dH- Hij schonk den '»j. dat ook de kerkers der oii^Inl-ki Jn''' r'J vriJJieid; ?lleen verlangde waren, geopend zouden worden. ° ^°°' ollerdood bestemd

hoofdstad Mexic(^eeLewel'f li?i°^erschiIU»n°t'"' e" I[ll,k,e 10,3,1 verder naar de ontving, die hem dringend lot terimkppim/a *>ei!anlsc.I'appen van den keizer daarvoor groote rijkdommen in 7,.|f° „ • ,r'0?r,'en1' en Monlezuma hem Deze vreesachtigheid des keizers vp^riff J . 6 f.c iall,inSlleed aanbieden, der Spanjaarden. natuurlijk het zelfvertrouwen

te verdelgen'1'mis'/ukt' was ïn moed^heel ^ ,VTeemde'!nSen binnen Cholula

hij de orakels zijner priesters vruchteloost Lm?"?".' Tever8e®fs ondervroeg

een onnoemlijk aantal mensch'en shrhinn ?i ,e' ,eere van den oorlogsgod

nieuwe berichten omtrent liet oneesmorJ f °!'!V1"^ "J 'loor zijne ijlboden

nergens meer tegenstand ontmoetten Ont J- U . r" , Spanjaarden, die

steek. De moedelooze keizer besloot einde/nif ™?d?lieden lleten hem in den

schikken en de gehate vreern.ïliÏÏn -?!, .^; "c? hel ?nv.e'''nijdelijke te

kon, tegenover welke hij eiken snijd als nnliel™ i"'1 Z'i'" njk weren te ontvangen. J s nutteloos beschouwde, vriendelijk

w i»ef™ fiico'«n i„

vasteland verbonden. Over een dier hII?6 e"J?Je dammen met het

f^de°S Z volgde H laansche krijgers de achterhoede uitmaakten 86rS'terW,jl d<i 6000 Tla:ica-

aantal booten metdn?euw" gieHgen^die^fdeèïtelii'ron^T1^' ee" on,elbaar om de merkwaardige vreemdelingen v™ »,- ?P dam aan vval gingen, eene halve mijl van de stad wT°de dim J'0. aansc''Ouwen. Ongeveer Ier hoogte van 12 voet da nn\ll V-Trd door een verdedigingswerk 'iet lort van Xoloc heette in het^ '°re,ns voorai<« «as en

beschermde doorgang, waardoor de troepenTieenmïcheerdèn^^ d°°r ...™

overviel l,e„ ""V * ""W*

«JS kei/er «Jein Moe!.

--—«ar

Sluiten