Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marsch der Spanjaarden naar Tlascala.

genoemd) schier alomtegenwoordig. Maar men luisterde niet meer naar zijne stem. alle banden der krijgstucht waren verbroken; ieder zorgde slechts voor zich zelf.

Eindelijk, met het krieken van den dag, had het overschot des legers den weg over den dam afgelegd. Cortex kon zijne doodeiijk vermoeide krijgers op den vasten oever weer in orde scharen en de vreeselijke verliezen overzien, die hij geleden had. Den krachtigen man sprongen de tranen in de oogen. toen liij gewaar werd, dat slechts de helft zijner beproefde krijgers in het leven was. De overigen lagen deels dood op den bodem van het.meer of op den noodlottigen dam, deels waren zij door de Azteken gevangengenomen en door dezen tot een afgrijselijken offerdood gedoemd. Al het geschut, de bagage en de meeste paarden waren verloren *). De soldaten van Narvaez hadden het meest geleden; zij waren groolendeels als offers hunner hebzucht gevallen.

De geredden verkeerden in een beklagenswaardigen toestand, de ruiterij was lot 23 man versmolten. Het voetvolk had hij de overhaaste vlucht en bij het overzwemmen van het meer de zware wapenen weggeworpen. Geen enkel musket was overgebleven. Van den gebeelen uitmuntenden krijgsvoorraad bezaten de Spanjaarden nog slechts hunne zwaarden en eenige half bedorven bogen.

Indien de Azteken hun belang begrepen en de vluchtelingen op staanden voet vervolgd hadden, zouden dezen onherroepelijk verloren zijn geweest. De doodeiijk vermoeide krijgers zouden volstrekt niet in staal zijn geweest zich legen een nieuwen overval te verdedigen, en tot den laatsten man neergehouwen of gevangengenomen zijn. Tot geluk der Spanjaarden zetten de Mexicanen de vervolging echter niet voort, maar bleven in hunne hoofdstad, die zij van de lijken zuiverden. Zij vierden de uitvaart hunner gevallen broeders door den offerdood van een groot aantal gevangenen. Hierdoor won Cortez lijd om aan zijn vermoeid leger ten minste eenige uren de zoo dringend noodige rust te gunnen en hel voor den verderen marsch te versterken.

ZESTIENDE H O O F D S T U K.

Marsch naar Tlascala. De vreeselijke slag bij Otumba. Toebereidselen voor Je beleüering van Mexico. Versterkingen. Bondgenootschap met de Indianen. Keizer Gnalemozin. Bouw eener Spaansche vloot. De belegering van Mexico. Zonderlinge wijze van oorlogvoeren. Mislukte bestorming. De nacht der verschrikking. Blijdschap der Azteken. Profetie der Aztekische priesters. Afval der bondgenooten. Voortgezette bestorming. Langzame verwoesting der stad Mexico. Dappere verdediging der Azteken. Afgewezen vredesvoorstellen. Vreeselijke hongersnood in Mexico. De groote storm Verovering van Mexico. Gevangenschap en pijniging van keizer Guatemozin. Cortez in de stadhouderlijke waardigheid bevestigd. Zijn bewind. Bekeering der Azteken. Ontdekkingstochten. Guatemozin ter dood gebracht. Cortez' laatste lotgevallen.

Nadat de krijgers door eene korte rust een weinig verkwikt waren, gat Cortez bevel om op te breken. Onder de leiding der Tlascalaansche aanvoerders trok het leger langs een grooten noordelijken omweg, welke door

*) Het bedrag der verliezen, door de Spanjaarden in den noche triste ondergaan, wordt door de tijdgenooten zeer verschillend opgesrevcn. Prescott volgt de opgave van Gomara, Cortez' huiskapelaan; volgens dezen werden gedood en vermist 450 Spanjaarden en 4000 Tlascalancn.

Sluiten