Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste storm der Spanjaarden afgeslagen.

«eene afdeeling voorwaarts mocht trekken, eerde openingen inde dammen freheel aangevuld waren, zoodal de terugtocht zijner troepen geenebelemmering ondervinden zou. Als omzichtig aanvoerder besloot hij, zich te overtuigen, of zijn bevel overal wel opgevolgd was. Met eene kleine aldeehng trok hij op, om een der dammen te onderzoeken, doch hij had slechts een kort eind weegs afgelegd. toen lui eensklaps gestuit werd door een gapenden afgrond, ter lengte van 10 tot \-2 schreden, die slechts voor liet kleinste gedeelte met vuilnis en

5'e( "ll'ii "gaf 'bevende opening aan te vullen, doch op hetzelfdeoogenblik weergalmde het vreeselijke krijgsgeschreeuw der Azteken. De groote horen van Guatemozin, die slechts in lijden van buitengewoon grool gevaar gebruikt weid. riep de geheele bevolking van Mexico ten strijde tegen de Spanjaarden, die in hunne onbesuisde vaart lot ver in de afgelegensle straten der stad waren doorgedrongen. Uit alle huizen stormden de Azteken naar builen, zij wierpen zich "mei eene onweerstaanbare woede op hunne vijanden en dreven hen naaide nog niet gedempte opening in den dam terug.

Hier ontstond een bloedig gevecht. Vele krijgslieden, zoowel der Spanjaarden als der met dezen verbonden Tlascalanen, werden in het water gestoolen en hier door de Azteken, die in groolen getale op hunne booten loe: „esneld waren, weerloos gevangengenomen. Cortez zelt werd gekwetst; bij geraakte in het dreigends! gevaar. Toen bij ter aarde stortte, weergalmde de zegekreet: »Malinche. Malinche!" door de gelederen der vijanden. Zes reusachtige Azlekische krijgers wierpen zich op hem en poogden hem m eene der booten Ie Hekken, doch hij werd ontzet door een zijner getrouwe makkers, die dit heldenfeit met zijn eigen leven betaalde. Eindelijk was men de vreeselijke damopening overgetrokken; de bondgenooten konden ziel. terug trekken, hoewel met zware verliezen aan dooden en gevangenen. Op den dag van dien ongelukkigen strijd volgde een nacht vol verschrikking. Prescott geeft ons daarvan de volgende

levendige beschrijving: . . ,

„De zon nog boven de westelijke heuvels zichtbaar, wierp hare stialen

ver over het dal en verlichtte de oude torens en tempels met een zacblen

Moed die weinig overeenstemde met «Ie droevige knjgsgebeurtenissen, waaiin

de stad nog voor zoo korten lijd gewikkeld was geweest. De slilte van het

avonduur werd echter eensklaps afgebroken door de zonderlinge tonen van

den «rooien trommel en van de trompet van den oorlogsgod, klanken, uie

den noche Iriste met al zijne verschrikkingen in liet geheugen der Spanjaarden

terugriepen, wanl dal was de eenige gelegenheid, waarbij zij die gehoord

hadden Zij kondigden eene plechtige godsdienstige handeling binnen bet

heiligdom van Huitzilopolchli aan, en verschrikt door deze treurige tonen,die

heinde en ver in liet dal weergalmden, wendden de soldaten hunne blikken

naar den kant, van waar zij kwamen. Daar aanschouwden zij een langen

optocht. die rondom de zijden der spitse zuil opsteeg. — Toen de lange stoel

van priesters en krijgslieden den vlakken top van liet heiligdom bereikt had

aanschouwden de Spanjaarden de gestalten van eenige lol op den gordel ont-

kleede mannen, van wie zij sommigen aan de blankheid der huid als hunne

landgenooten herkenden. Dit waren de slachtoffers. Ilunne hooiden waren

feestelijk met vederkransen versierd en zij droegen fakkels in de handen. Men

dreef hen met geweld voorwaarts en dwong hen aan de dansen ter eere van

den krijgsgod deel Ie nemen. .

Vervolgens weiden de ongelukkige gevangenen, nadat inen hen van hun treinigen looi ontdaan had, één voor één op den vreesehjken diersteen uitgestrekt. Op de gebogen oppervlakte van dien steen werd hunne boist, overeenkomstig het duivelsche doel van den priesterlijken beul, een weinig opgeheven; deze reet mei ééne krachtige snede van zijn scherp, uil lub vervaardigd mes de ribben van elkaar en rukte, de hand m de wond stekend het hart er uit, dal warm en bloedrood op hel gouden reukvat \ooi het

Sluiten