Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_ Verbond tusschen Pizarro, Almagro en de Luque. Peru.

!'r" ,g0(Jhedel1 duizenden menschen Ie slachten en — op te

He eerst zuTlenPttï ?P, °"f ?nverdefc>de en bewondering maken kan. "ei eerst zullen wij geneigd zijn aan liet karakter van Cortez recht ie laten

Sï^VeTS; 2 S. m8el*ken "1Pl '^nod *—• den

ZEVENTIENDE HOOFUS T U K.

De verovering van Peru. Verbond tusschen Pizarro, Almagro en de Luque. Vroegere geschiedenis van Peru. De sage. De staatsregeling. Onbeperkte heerschappij der inka's De wetten. Maatschappelijke toestand. De adel. Communistische verdeeling van de goederen. Godsdienst der Peruanen. Nijverheid. Wetenschap. De quipus. Hoogste bloei des rijks onder den inka Ituayna Capac. Twisten om den troon tusscheu Huascar en Atahnallpa. Overwinning van Atahuallpa.

lM, d,e Spaansche volkplanting, die van Santa Maria naar Panama verleg te viniei 1 berichten omtrent de schatten, welke in de zuidelijke landen

De tiilin" ™"ip '!aar 0,ll|lekkinSsreizen 111 dl'e streken ontwaken,

lil nr Lll schitterende voordeelen, door Hernando Cortez in Mexico male In t ondernemingsgeest der stoute avonturiers in hooge

mate en hoewel eene poging om verder zuidwaails door Ie dringen door de ziekte van den bevelhebber dezer expeditie in het jaar 1522 verbid werd deden zich toch weldra andere fortuinzoekers op. die gaarne een tocht nni' dal onbekende goudland wilden wagen. °

/iel. mp|llStv^iZi",(?' (lt' 01,8 reeds' bekende reisgenoot van Balboa, verbond hii hwbivel nrl Jivt "lanne"' om een paar schepen uil Ie rusten, waarover

«uidel* «Sjè """ "" J'e lMJ "" ',ül 0"k'k»"Je !>«'

Een zijner verbondenen heette Diëgo de Almagro, een gunsteling der JoiIuïn vaii onaanzienlijke afkomst maar even dapper als Pizarro; .Ie derde in

led van°tle v nr 'i"'"''"',' 8L'n g,'acl" 8ees,eliJke. '"e het grootste

tl van de voor de uitrusting der schepen noodige gelden verschafte.

De toestemming van den stadhouder werd zonder moeite verkregen

100bonnen aan8eschaft-een was spoedig uitgerust en met

midden van )'11a ; P.™ "a-n het bevel daarvan op zich°en zeilde in het

Pa • na naar t, ï >ov«'ir,her 1524 0f 1525 uit de kleine haven van

mogelijk volgen ag''° Z°" hem 'nel het 'weede schip zoo spoedig

het landWÜS° f ?ndernRIT}ing bespreken, willen wij een blik werpen op zl ,,n **• « 'o'gR'aHen J,r Sp,,„scl,?

°'ÜOte Via" ?er" slrek,e zicl' aan de oostkust van den Grooten h ^ °"fVTe',' Va" elJgraad noorderbreedte lot den 37™ graad zuider-

ïok in hë! 'lihet 7'T^ 1,1 llüzü "fgeslrek.l.eid alle kustlanden en iSde ook in het binnenland zijne grenzen oostwaarts ver over het geberg.e uit

een vH i uaan,sche nJk werd bewoond door een talrijke bevolking die op

de 12* ^eèuTvn!TnVa|. |eS?aVin8 St0ll(J,' Ue sa°e verl,aalt- dat omstreeks

zijne zuster Mama fté In f,rekeT!'r ,vvee k.'nderen ^r zon, Manco Capac en zijne zuatei Mama (Jello Uuaco. de ruwe wi 1 en ,)u. i,w>n ,io,a 1. ....

Sluiten