Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

San Miguel de Piura gesticht.

eiland Puna eene vriendelijke uilnoodiging om daar hunne legerplaats op te slaan. Hoewel de vroeger uil Tumbez meegenomen Indianen, die inlusschen hel Spaansch grondig geleerd luidden en thans als lolken dienstdeden, Pizarro voor de trouwloosheid der eilanders waarschuwden, nam deze de uilnoodiging aan. Hij werd gastvrij ontvangen; zijne soldalen zagen zich eene geschikte verblijfplaats aangewezen en Pizarro beslool dus hier le blijven loldal het slechle jaargetijde voorbij zou zijn.

De goede verstandhouding der Spanjaarden mei de bewoners van Puna was niet van langen duur. Het kon niet anders, of het verblijf der Spanjaarden op hel eiland moest der bevolking eindelijk lastig worden. Zij liet dit blijken en gaf hierdoor voedsel aan hel door de tolken opnieuw gewekt vermoeden, dal men van plan was, de Spanjaarden bij de eerste gelegenheid de beste te overvallen en le dooden. Hoewel deze verdenking van allen grond ontbloot was, — de beschuldiging der tolken moest reeds daarom ongeloofwaardig schijnen, wijl de inwoners van Tumbez en die van Puna sinds onheuglijke tijden in biltere vijandschap leefden — beslool Pizarro der bevolking zelfs de gelegenheid tot het' plegen van verraad le ontnemen. Onverhoeds liet hij de vergaderplaats der hoofden van Puna, terwijl dezen bijeen waren, omsingelen, de hoofden werden gevangengenomen en, nadat zij althans volgens het zeer ongeloofwaardige verhaal der Spanjaarden — hun verraderlijk plan bekend hadden, ten getale van 10 of 12 ter (lood gebracht.

In billijke verontwaardiging over den gepleegdeu moord, grepen de Indianen naar de wapenen en bestormden de legerplaats. In weerwil hunner overmacht moesten de aanvallers echter wijken voor de betere wapens en de dapperheid der Spanjaarden. Zij vluchtten naar hunne bosschen van waaruit zij onophoudelijk de Spaansche wachtposten bestookten.

De toestand der Spanjaarden was verre van aangenaam; des te verblijdender was voor hen de aankomst van nieuwe schepen uit Panama, die levensmiddelen en eene versterking van ongeveer 100 man voetvolk en eenige ruiterij aanbrachten. Daar Pizarro terzelfder lijd het bericht ontving, dat in hel Peruaansche rijk tusschen de beide broeders Huascar en Alahuallpa een verbitterde krijg was uitgebroken, besloot hij van deze gunstige gelegenheid partij le trekken en naar Tumbez over le steken; hier hoopte bij eene vriendelijke ontvangst te zullen vinden, te meer daar hij als een vijand der bewoners van Puna tot hen kwam.

Hij zag zich in die verwachting deerlijk teleurgesteld. De stad was verlaten. de inwoners, die reeds bij de landing der Spanjaarden eene vijandige houding aannamen, vluchtten naar het binnenland en namen derwaarts ook hunne kostbaarheden mee. Van eenige opgevangen vluchtelingen hoorde Pizarro, dat de beide in Tumbez achtergebleven Spanjaarden niet meer in leven waren. Juiste berichten omtrent de oorzaak van hun dood kon hij echter niet bekomen.

Ouder deze omstandigheden langer te Tumbez Ie blijven, scheen doelloos. Pizarro zelte derhalve in Mei 1532 zijn tocht verder zuidwaarts voort. Ongeveer 30 mijlen van Tumbez beproefde hij eene volkplanting te stichten, die hij San Miguel noemde; dewijl de ligging echter ongezond bleek, trok hij nog een weinig verder, tot aan de rivier de Piura; hier slichtte hij de eerste Europeesche stad in het Peruaansche rijk, San Miguel de Piura.

Inlusschen had Pizarro telkens nieuwe berichten omtrent den in I eru woedenden burgeroorlog ontvangen. Hij vernam, dal Alahuallpa, de overwinnaar in dien strijd, slechts 10 of 12 dagreizen van San Miguel in het binnenland zijne legerplaats opgeslagen had. Hij valle hel vermetele besluit op, den mka op le zoeken. Welke beweegredenen hem tot deze schier dolzinnige onderneming aanspoorden, kunnen wij niet zeggen, want Pizarro kon, daar hij de schrijfkunst niet verslond, niet, gelijk Corlez, de veroveraar van Mexico, geregelde en uitvoerige berichten omtrent zijne plannen en hunne uitvoering

Steeckhss. V. ^

Sluiten