Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slag bij Las Salinas. Overwinning van Hernando Pizarro.

,kWram "* lod' "iei als vriend der belmoren zou. JolSïekl nie?12L mT°, 1,0,1 «-Jhouderschap bestuur weigerde baar over JDo?vmi ' ^!?c, d? sla(l °P en loen hel 8™ April 1537 bij overroinnelin-°iÜi i»"T" !J d,en nacht van (len

en Hernando Pizarro, werden met oimpveJ ,oe^e,r.s ,us s,adbouders, Gonzalo gegrepen en in «Ie gevangenis geworpen. 8 aa"z»e"hjkste ridders

zijn ouden bondgenoot"" den shdhouder 7"- Guzco ('en °Penl)aren strijd legen diens vijandschap „„ den I fÏ!,, T' aanvaard en zich voor allijd Orgonez, een man van evenveel^reeslkfa-. ZIJ,n onderbevelhebber

s

onder brengen ; alleen dan zou hij in 't vertl^iS"t7ij„ranC18C° P,'Zarr° ,en .net Orgonez' '>U knoopte zelfs, in s.rijd

msgelyks ,de Peruanen geslagen en Lima bèv? had. ^ ^ stadhouder'die

uit de gevangJni?'onSS" — "heioó'l i""i G°nza'° Was in[»ss^™

XTs^ i;tra,ser

de fez ÏSSK31» rs,;r

wijze afscheid. Ilij was overtilt I Sa? |am, "■", ,em °f'de ynendschappelijkste vriend en bondgenoot Ihanf volkomin h Wi . " hem en-ziju ot,den trouweloos en verraderlijk karakinr l i f n-aS' maa' '"j kende bet Nauwelijks ül V ,'- der Sel>roeders Pizarro niet.

uns^uS s£ilxl«

hen niet langer van een verdï ,elei1- dat ei' '««chen

stadhouderschap in hel zuidenmJS i . i fUn' 'la' J Zlch dus naar z'j"

■ie "Ö an""'S !rff vi

was «Ir'S''°rf*Vlllta'ïr *»"• ■»VMI en Ju. builen sl„, ongeveer litto man, aan zgn'getoi.en (f^V™ m,md"PP«.

op et g,';i,ï'e3I?e^ta„?"'lelpe T* *» 2"" Vi" 1338 vermoonten. was C é, ' , ' . onderling wilden

In. loégesneM. om van hpï innH 1^" "V"' *» »■'«" *

alle rotsen en ber'-en inièf1 .ini zon*?.er.lin8(! schouwspel Ie zijn. Op

een luid vreugdegejuich /ij |,e» hól'? «° • dr"mmen en onder

bloedige., slag leverden Elke kna val ïï'^ '!" Sl,?njaarden elka«'ler een der Peruanen. Het was hun onverschillig «/. D?so,.'u.'voniJ weerklank in de harten

daarover juichten zij. dal beiden door°den verbKeïS1^wa^w'?'8 Na een lanaluri" «everhi imii i ii i« ■ > , Ju «erzwakt werden.

gieren, op hel mei bloed doorvveX. sliiT| Z1 00fer«nblikkelijk, gelijk sneuvelden plunderden. slagveld wierpen en de lijken der ge-

Sluiten