Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i rancisco Pizarro's werkzaamheid na Almagro's dood.

Wa! 6r met Almagro «e

langer verontrusten k n "PiW,' J,i , *°0,T 'T' dal '»Ü °'ls »'«

liJdi,wi:r,h£"aï°i^^ hij ,Joor "

ontroering, „och berouw !m L,?"! OI"Sl \f ° ,e8de de stadhouder nocl

integendeel zeer.Sïï V ,len da»' N » «f**

Uiëgo de Alvarado vooï de! ionoi? lij? aanhanSers „van Almagro. Toen zuidelijke gewesten van hem vpi-i c' i ',na8ro le' stadhouderschap over de

do». 4» ?,»zjs ..z shi- ;:,ï"r,ji1' * *»». *>'* ««>.,

had. Hij legde iSal"" ?» P, ,i; °m, daar.ove,r l(; '«'schikken verbeurd brachten stadhouder en verdeelde die ^ onder eP van t'L'n ,er geschonk liij rijke renarlimienlo's Tin /Hno i ' aanhangers, vooral

niets over dan zich m^nne , TT'' ,E!mlel«k ljlwfd«« beroofden Alvarado ging dan ook na sl!i . .,?e" k,eizer ,e wenden- »iëgo de Jen jongen Almagro. die zich te " V°°' Z'Jn bescl,ermelin»-

''ü he,a^;elaaVngerklaïdSl.edl""?£ 7^7^ «"*' S^.arlijk.

Francisco Pizarro die zich /eer ^ m eige"d ?chm' ,lil S«vaar voor Almagro, die zicli b!J de veroveri^aiE hf' ^ W ,e-n ?anïien ™n liiiü, de grenzen van hpf i-oni.i c, i i hoogst veidienstelijk gemaakt

zijn broeder Hernando le zijner rechU-Mrili-Mm^naaï^ii"' ",IJ ,zond der,|alve Hernando bracht ™l ' L 8 s 'aar hel moederland.

den keizer mede, dat liii hoonie 'hiu'fr*' 'eil fi, r"'ke schatten voor

zullen verzoenen. Ditmaal echter bedroog" hij"zich |8''l,ei!rde ,e

liem voor geweest en Ind «Ion \i . ° V 'e0o de Alvarado was

loosheid, bloeddorst en heersclizuchl v-m^Pi'° '"oorden de (rouwafgeschilderd, dat llc a. r t i r'r m,e' Z"lk" schrille k'e»ren zijn aandeel aan den n.oöni vaJf Ao»1 vanSen. maar zelfs voor

werd. Men veroordeelde hem wel niet vorinHnk m^r'i 'T i''18 geroep,,n gevangene naar de vestin" Medim i, i r J brachl hem toch als

jaren doorbracht. ZooónTvin ' S de uT. 0^ ?aar hiJ 20 "'^rige lijke trouwloosheid. ° "J ik rechu aardige straf voor zijne schande-

regelen te nemen; dit^^oeïecht'e!'^meV'<voorziSïéidd(l kejzer s,ren8e maat-

ssütfs ï

'aten afzetten. Een ve óuwd mal ,1"" 7'' gdljk C°' tez? geduldig te Valladolid, Vaca de Sro werd dèd.nlve lïf 'C( p'^htshof °van ontving in last, alleen met Pizarro over de ll-pn ll ' f ' j)enoemd; hij te spreken en .nauwkeurige berichten n nr Smni \ 1(1 bezwaren

'•ij Pizarro niet meer in levenvind mï.Jh" Slech,s i»g«val

aauvaaiden. In den herfst van Ciio scheente Virï' I "r i ?lad'10U(lerschap Inlusschen was Pizarro kract H,, Si Vaca d« Gastro zich te Sevilla in.

over de Indianen, als op' het bevonte.vm üil, i m P? ? e lieersc,iappij volkplantingen. Met de Indianen had h meer dan wi hT T'S 8es,icl,,e voeren, want de inka Manco Canac rustte m.Vi h v .!;loe<l'gen strijd te door de Spanjaarden, die hem in de krii"sl-i.n i v N'J« 'onó"> vorsl

werd telkens hervatte hij den strijd \V^ overti^llrn. (Jok gesl;,ge,i

. gevecht verstrooid waren trok hii zich n-tar Ho h 'egers door een ongelukkig

rrsfc ï&sxxd

J <* ttTSM.'ÏS^Wffi.Tïï

Sluiten