Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Peru. Aankomst van den keizerlijken rechter Vaea de Castro in Peru. Zijn strijd met de mannen van Ch,h. Vaca's overwinning. Almagro ter dood gebracht. Spaansche wetten ten gunste er Indmnen. B.asco Nunez Vela tot onderkoning van Peru benoemd, „e Audiencia. Harde maatregelen van den onderkoning. Opstand van Gonzalo Pi.arro De onderkoning afgezet. Gonzalo Pizarro meester van Peru. Pedro de la Gasea Zijne overwinning op Gonzalo Pizarro. Pizarro en Curbajal ter dood gebracht. Regeling der Spaansch I eruaansche heerschappij.

Nadat de aanhangers van Pizarro van hun eersten schrik over den on den stadhouder gepleeg, en moord waren bekomen, waren er in de verse! lende steden een aantal vastberaden mannen, die volstrekt geenenei-in*'voelden om zich aan den jongen Almagro Ie onderwerpen. Wel werd deze in de mees Ie sleden as stadhouder erkend, doch toen de door den keizer afgezonden ech er. Vaca de Gastro, die na Pizarro's dood. overeenkomslig de he,n verleende volmacht, aanspraak maakte op het stadhouderschap, eindelijk aankwim kozen alle vroegere aanhangers van Pizarro zijne zijde en slond h j wednaïi' hel hoofd eener aanzienlijke macht. aan

De jonge Almagro trok zich naar Cuzco leru « waar hii vkI i„. inion zijne vermeende rechten met hel zwaard in de vuist te handhaven de ma men

van Chili rondom zich verzamelde. Door het geheele spliisl.'n de volk

planters zich in wee groole partijen van bijna gelijke sterkte Aai* hel' hoofd

'yVIm ioTf t JU"P Alma»ro' ai,ri llul l'oofd der andere Vaca de Gastro

aanh^^:^ï volstrekt niet op genade konden rekenen. Buitendien^'had'"ook "je^inln Manco Ga poe uit haat legen Pizarro een vriendschapsverbond met den jonden

ruis

XI- i' r&r&R t: f .,z Ti

i *, *r — 8x«r ÏZmTZ

don raad speten e» wel bevelen. maar niol gehoun

Vaca dt Laslio daarentegen was een kalm, welberaden man van onder vinding, die, hoewel lnj zeil geen. krijgsman was, de oude soldalen van Pizirio

e wei k, \oorziclilig zede hij den eenen voetstap na den anderen on denilnnr hem ingeslagen weg, en eerst toen zijne mach' zoozeer wa.s aangeroeid da I au de overwinning zeker meende te zijn, trok hij met zijn feffi.e£

irrvT-^ ^ aSr s*

~ ar; Ïs,»:«a-jsiS

Sluiten