Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dood van den jongen Almagro. Vaca de Gastro'* wijs bestuur.

medeplichtigen aan tien op nza ® 1 ,0k:||j:|.e „pnaje aanbeve en wilde, man zijn verraad vergeven en hom . an dt kn kc ineer

Na dit afwijzend anlwoou kon ^ <|e

zijn; de wapenen moeslen "|r Y i |e Caslro behaalde na een bloedig

bevelhebbers dei. grijzen Francwcq.de Caib^al. aa evoerd |,ad. werdAdoor"de ''zijncm 'met 'geweld van^et^hgveld «egvoenl^, «narop hij te "STLl' °le«jk V. I.» '«elf "gebeld had. overvallen on

den overigen ontnam hij hunne 3°, e"* , . j ( |,oofd. Gonzalo

Mumf rr W^rasrjs g

stadhouderschap toekwam. Nat, • ^ genoeg gevoelde,

le komen, en Gonzalo Rehoor/aam Ie wijMnI «lal deze

ït Go°nS'l,lSwi«|ejn« liemloor voorkomende vriendelijk!,.>d

**»z ^j^svsysi!£

SM-»

sta.

overaars te beschermen, int te \oe a . J .. % voiiip|anters. dat hij zich

SnS?'W'd«p inboorlingen zooveel mogelijk ,e

""Hïea'd, Caslro vvi.l «I, doorzijn »"P»"SJi8 S'ï

zóó bemind le maken, dal de stalhouder

kroon zonden, waarin zij er op aandion0en. 'J*1' Slvl.in^clll. regeering willigde zijn ambt voorgoed ?0"oJ'l'°gl; (He ,la„(>a1 waren belangrijke besluiten

l-eedï sind"J,,de''eer/slèU ontdekking aan het J^^'^^Jfeenè Inenschelijki gevoerd, hahella had tevergeeb Z een bevel lil-

behandehng te verzekeren, ook . ^ van alle ja(len van wreedheid

gevaardigd, volgens hetwelk de vo ^ ou(hon()e„.. Al deze wetten en

MlliTffir ^- * »!« »""» «f l'aP*er' *Ü werden nie, ui,gevoerd.

Sluiten