Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vonnissen der inquisitie. De auto-da-fe s.

"etuigen, die men legen hen gehoord had, maar alleen een uittreksel van de aanklacht en van de verklaringen der getuigen, voor zoover deze ongunstig luidden, want elk gunstig getuigenis bleef voor hen zorgvuldig verborgen.

Weigerde de aangeklaagde zijne schuld te bekennen, dan werd hij gepijnigd, onder de duldelooze pijnen, die dikwijls onmiddellijk den dood veroorzaakten bekenden de meesten wat men van hen hooien wilde; \elen hen iepen d e verklaring nadat de pijniging afgeloopen was, doch /.ij werkten hierdoor niet. anders uit dan dal zij ten tweeden male gefolterd werden.

De weinige slandvastigen, die zelfs de ondragelijkste smarten verduurden zonder te bekennen, wonnen hierbij toch slechts weinig. Terwijl he doorslaan der pijnigingen bij andere rechtbanken als een bewijs van onschuW beschouwd werd was dit bij de inquisitie niet het geval. Hier waien de \eiklaiinge der getuigen voldoende om een beschuldigde te doen veroordeelen. De pijnbank werd" slechts aangewend, om met de bekentenis ook stof te vinden \ooi de aanklacht van anderen, wier namen de gefolterde wellicht noemen zou.

Na alloop van het verhoor werden de aangeklaagden naar den ondeiaardschen kerker der inquisitie gebracht: hier moesten zij, beroofd van a len omgang met menschen, gekweld door honger en koude,Juin vonnis a wac U. , waarbij zij meestal ter dood of lot levenslange gevangenis veroordeeld w .1rden.

liet slot van liet vreeselijk treurspel werd gevormd door de «geloofsdaad , het auto-da-fé, de voltrekking van het vonnis, die met den giooisten luiste 1 tegenwoordigheid van den hoogsten adel, dikwijls zelfs van liet bof, plaats had.

° De trotsche grandes van Spanje achtten het met beneden zich. 1.1 de zwarte kleeding der dienaren van het heilige officie diens vanen te dragen en zich aan den optocht der veroordeelden aan te sluiten. Geeslfdijken ui hun schitterend ambtsgewaad, voerden de processie aan, waarbij de giootsleprach.

der kerk ten toon gespreid werd. ... , • i,„.

De ongelukkige slachtolfers der inquisitie, die op den dag van liet auto-da-fé voor het eerst hunne kerkers verlieten, waren 111 grove, wollen, van den hals tot de voelen reikende kleederen gehuld Op de gele slof wa-. een rood kruis gestikt, bet gewaad was bedekt met afbeeldingen van d""®1* en van vlammen, om aan te duiden, dat den veroordeelde aan gene /.ijd > grafs de helsche smarten wachtten. iOVPn«

De ketters werden niet ahijd Ier dood maar mees al slechts tot levens

lange gevangenis veroordeeld, want de kerk was zachtmoedig. L. Mar neo /egf: »De kerk, die de moeder der genade en de bron der baimharlijieid is, vergenoegt zich met het opleggen van slrallen en schenkt ede'mollig b 1 leven aan menigeen, die het niet verdient. Daar zij beu, die hardnekkig hunne dwalingen volharden, nadat zij op de verklaring van '^lo^aau '^ "etuisen in den kerker werden geworpen, op de pijnbank leggen en tot den vuurdood veroordeelen laat, komen eemgen ellendig om, terwijl zij hunne dwalingen beweenen en den naam van Christus aanroepen anderen echtei

roepen^Mozes aan. Velen wederom, die oprecht berouw aan Jen dag leggen, veroordeelt zij. in weerwil van de afschuwelijkheid van hun misdiij , sec s

doodde niet, /.ij gaf den veroordeelde slechts aan de wereldlijke gerechtigheid over. opdat deze hem naar den brandstapel voeren zou. l!el'ecl'er ^ te ontkennen, dat déze zachtmoedigheid den veroordeelde weinig baatte.

U l1"Welkeen huiveringwx'kkenden omvang de werkzaamheden (Jer u"lll!sj!'ie onder de regeering van Ferdinand en lsabella verkregen, mogen enkele cijfeis ons leeren Hoewel Torquemada, de verdienstelijke grootinquisiteur, zijne vervolgingen bijna uitsluitend tot Joden beperkte staat liel «venwel, \asl, dat in den loop zijner I8jarige zegenrijke ambtsbediening niet minder d 10220 menschen op den brandstapel stierven, 6860 in beeltenis verbrand

Sluiten