Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gunstige stemming van het Spaansche volk omtrent de innuisitie

oordeeid^werdèn^nt,ere ' meeSta' '0t levenslan8<> gevangenschap, ver-

roemT*°''qUh'p«il iTnï f U *°°r di' all(rs biJ ziJne kerk eei' onsterfelijke.» roem hoewel hij naar den zin van menig vroom ijveraar nog niet "enoe"

deed. O. a. zegt de waardige pastoor van Los Palacios: «liet geheefe ver"-

vloekte geslacht der Joden, zoo mannen als vrouwen, van 20 jaar en daar

boven moest te vuur en te zwaard uitgeroeid worden." J

ij hebben gezegd, dat de uitspraken der inquisitie een onbenaalden

weerklank vonden m het volksbewustzijn en deze bewering isTolkoS S

stellen'1+r Hm. ,t'Se"woor(li^ begrippen ons dal nauwelijks 'voor-

i .1- i . i Spaansche volk was in dien tijd zoo innig gehecht aan de kerk, het koesterde zulk een doodelijken haat tegen de Joden hetzii dan gedoopte of ongedoopte dat de inquisitie, zoolang zij zich in hare vervolgingen

«faclSk,'«t,de- J°d.en b®P,aalde' slechU door enkele mannen ffin vdarachtige beschaving hun tijd verre vooruit waren, afgekeurd werd. Het olk nam geloovig en bereidwillig deel aan de luisterrijke auto-da-fé's en was met een in onze schatting afschuwelijk welbehagen getuige van den bloedden

t K' duurde PMlerSf ,D°,Ch VreeSe'^k hel '"ervoor boeten wan" niet tan„ duuide hel, of de vlammen van den brandstapel lekten ook naar

Joden a^n den^/'ïle f6! ,J|llj|,lsch;,F) ?v«r bet verbranden van de gehate ou ii aan den dag gelegd hadden; de inquisitie strekte in het eind hare

wtTr wl'.:1 'lL' SPa"Jaar'JeVelf uit- zont,e'' s,a"d of kunne te ontzien >\ie let waagde een vrij woord te uiten, wie slechts in de geriii"sle mate

K™ SitaLk sleren va"kM,erscl,e «"■

deelden, zij vei wierf ook een onbeperkten invloed on liet lol van il hare SSt"'S " * I»»0fmd7 »ls harè w'rtL!'™

SÈÜ-i ollS ,r " I"" - k"rk"liik f™'8' ,a" l,ari'

jaar 1490'IETm* l'* menschen, maar ook tegen boeken. In het

sw fair»1

vond, op een auto da-fé te Salamanca verbranden J en kettell

wheimT Ant0ni0 h'"re"'e ZiCh hW"t'lv'e1-dTenstelijik

Sluiten