Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De waanzinnige koningin Johanna. Ximenes' tocht naar Afrika.

in haar vertrek. Zij weigerde hardnekkig, haar naam onder eenig regeeringsslukte plaatsen. -Mijn vader zal voor alles zorgen" was haar een.g antwoord op alle tot haar gerichte vragen. Slechts nu en dan had zij heldere oogenbhkkui Z echter spoedig voorbijgingen, om plaats te maken voor onstuimige uitbarstingen van waanzin. Van het lijk baars echtgonoots svil.le z.j n.et scluM. en Zij legde jegens den doode nog dezelfde ijverzucht aan den dag. welke haar Sens den levende bezield had Nooit gedoogde zij, dat eene vrouw m de nabijheid der, doodkist kwam. Toen zij deze bij het oveibrongen rk(1'^fn waar Philips laatste rustplaats zou zijn, op zekeren dag naai liet keikhot van

een klooster had laten brengen, vernam zij, dat ll", lïïden

bewoond werd. Zij ontstak hierover 111 zulk eene woede, dat de kist im'kl™ in den nacht nog naar het open veld gedragen moest worden 1 lier egeidc zich met haar gevolg rondom de baar. hoewel een hevige storm de fakkels uitwoei.

liet was onmogelijk, dal de waanzinnige vorstin het bewind zo"Jpoe,™< doch over de vraag, wie in hare plaats regeeren zou. waren de partijen het niet eens Ken deel van den hoogen adel, die alles van koning * ei dinand vreesde wenschte. dat keizer Maximiliaan, de vader.van Philips het regen schap aanvaarden zou. Anderen wilden de waanzinnige Johanna aarden i n of anderen vreemden vorst uithuwen en dezen dan tot regent verhellen. liet volk echter wenschte vurig het krachtig bestuur van konu.g I-erdmam'I terug.

In dezen nood greep de verstandige aartsbisschop van Toledo, Ximenet», het eenig mogelijke redmiddel aan. Hij vormde een raad van regentschap ui de aanzienlijkste graudes van Spanje; te gelijk schreef luj aan Ferdmand tn verzocht hem dringend in aller ijl terug te keeren, om zijne rechten te

hl''UllFordinand haastte zich niet. llij liet de partijen

volk des te vuriger naar zijn bewind verlangen zou. Eeist in Juli 1j< 7

keerde hij terug en hij ontmoette bij het aanvaarden van het regentsc i. p

slechts een zwakken tegenstand. Koningin Johanna onderwierp zich gewilh0 aan de Schikkingen haan. vaders. Zij°leefde nog eene halve eeuw a s « on^elukkice waanzinnige. Ook de adel onderwierp zich. Ferdinand schonk allen die' van Iie m afvallig geworden waren, vergiffenis; zij echter, die ook 'thans nóg inhun verzet 'volhardden, strafte hij met zulk eene vleselijke gestrengheid, dat hij hierdoor zijne overige geheime tegenslandeis afscluikte van elke nciim om een opstand tegen hem te verwekken.

Ximenes was Ferdinands meest vertrouwde raadsman bij aUe regeeringsmaatregelen. en werd weldra «Ie invloedrijkste man in geheel Spanje Door den paus werd bij tot kardinaal benoemd, bovendien zag luj zich de waaidigheid Pvan opperkeitermeestcr in Kastilië opgedragen. Hij ^-uiMezp «.vloed om Ferdinand over Ie halen lot volvoering van een plan, waarvan de eer

zuchtige priester reeds sinds lang zwanger ging. „mf,i0 schaal

llii vroe" des konings toestemming tot een veldtocht op „toote schaal

tegen de Afrikaansche Mooren. die sedert geruimen tijd door hunne de Spaansche kusten onveilig maakten. Dewijl X,me"^nan^^d\J1\pkSn der onderneming uit zijne eigen aanzienlijke spiuirpenningen te Uien viel het hem niet moeilijk Ferdinands toestemming te verkrijgen. Lene vloot van 10 snelzeilende schepen en 30 kleinere vaartuigen w "1 10,000 man voetvolk en VOOO ruiters bemand; een ''

graaf Pedro Navarro, ontving hel opperbevel over de Iroepu, l X n zelf de leiding der geheele onderneming op zich nam. Den 16 Mei M». lichtte de vloot het anker. Ximenes bad door zijne toespraken zijne k lieden in zulk eene gloeiende geestdrift voor den strijd legen de ongeloovigen ontvonkt, dat de Spanjaarden met eene werkelijk bewonderenswaardige dapper-

S U II, Belangrijk'' Moo«W «■«,ing Or.n «er, «rJ R « droomde de kardinaal van verdere schitterende zegepralen, toen luj eensklaps zeer onzacht tol de werkelijkheid teruggebracht werd.

Sluiten