is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anna's strijd mot de hertogen van Bretagne en Orleans. Karei VIII.

oCPn°"i,17; La Trémoui,le- «bt l'ij si. Aubio du Corniier den

27 Juli 11-88 eene beslissende zegepraal behaalde.

De hertog van Orleans werd in dit treilen gevangengenomen en de hertog van Bretagne zag zich genoodzaakt een verdrag te sluiten hetwelk hij echter niet kon naleven, daar hij reeds den ()eu September stierf.

Pot dusver was Anna van Beaujeu — thans, ten gevolge van de verheffing liaars gemaals, hertogin van Bourbon — in al bare ondernemingen voorspoedig geweest: zij regeerde met onbeperkte macht, baar tegenstander, de hertog van Orleans, zuchtte in de gevangenis, doch een plan, dat haar zeer na aan bet hart lag, de geheele verovering van Bretagne, kon zij niet volvoeren

Wel waren, in weerwil van liet gesloten verdrag, na des hertogs dood de nanache troepen weder bet land binnengedrongen en hadden zij een groot deel daarvan bezet, doch bel overige gedeelte werd door Anna, de dochter en erfgenaam van Frans II, dapper verdedigd. De jeugdige vorstin vond zelfs in bet jaar H89 een nieuwen verdediger, daar zij met den Roomsch-komV Maximihaan in den echt trad. °

Doch noch treuriger was het voor Anna van Bourbon, dal zij haar invloed op den koning meer en meer zag afnemen. Karei VIII die nu tot een jongeling was opgegroeid, wilde zich niet langer als een knaap laten behandelen, bij trad thans zelfstandig op. ontsloeg den hertog van Orleans uit diens gevangenschap, sloot zich bij hem aan en behandelde hem met buitengemeeiie vriendelijkheid. Hiermede was de invloed der trolsche vrouw op de regeering, welke zij inet manlijke kracht gevoerd bad, geheel vernietigd

Al waren de Franscbe wapenen intusschen in Bretagne zeer voorspoedt geweest, toch meende Karei VIII dit land gemakkelijker te kunnen verkrijgen dan door middel eener verovering. Hij bood der jonge hertogin Anna zinie hand aan hoewel zij met den Roomsch-koning Maximiliaan gehuwd en Karei zeil met Maxunihaans dochter Margaretba verloofd was.

Anna weigerde haar huwelijk te ontbinden, zij had een afkeer van eene verbintenis met den leelijken en ziekelijken koning van Frankrijk, maar de stem der staatkunde bracht de stem van genegenheid en zedelijkheid lol zwijgen. L)e hertogin bezweek eindelijk voor den aandrang hater raadsliedenden bi™ December 1491 huwde zij met den koning van Frankrijk; de pauselijke dispensatie voor de ontbinding van haar eerste huwelijk en van Kareis verloving werd later verkregen.

Eene bittere vijandschap tusschen Maximiliaan en Karei VIII was hel natuurlijk gevolg van deze zonderlinge echtverbintenis.

Nadat Karei zich van de voogdij zijner zuster ontslagen had. gaf hij zich aan een leven van genot en vermaak over. Hij liet aan zijn hof schitterende steekspelen houden, waarbij de hertog van Orleans steeds de eerste rol speelde en de jonge koning als de beschermer van den ridderstand hemelhoog geprezen werd. De staatszaken liet Karei geheel over aan zijne heide gunstelingen ziin voormahgen kamerdienaar Stefanus van Vesc en den bisschop van St. Malo Willem Briconnes.

Het deel nemen aan de ridderlijke spelen en hel lezen van ridderromans , , "i ,?!. ,van ,l(:n bekrompen jongen man een hoogst avontuurlijk plan ontslaan. Hij droomde, dat hij, evenals vroeger Karei de Groole, de halve wereld aan de r ransche kroon zou kunnen onderwerpen. Den onoeloovigen wilde hij al de landen ontrukken, welke zij veroverd hadden, doch bovenal liet heilige land uit hunne handen bevrijden. Het begin zijner veroveringen wilde hij in Italië maken, daar kon hij met een zekeren schijn van recht ?fa els'wis V' erfgenaam der aanspraken van het huis Anjou op

De beproefde raadslieden der kroon waarschuwden tegen hel lichlvaardi»

beginnen van een oorlog, die Frankrijk nooit zegen brengen kon. Zij

>tuden in het licht, dal in hun vaderland zelf nog zooveel te verbeteren viel.