Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

George van Amboise. Lodewijks woordbreuk. Rijksdag te Tours.

hertogdom Milaan met Genua, de aanspraken op Napels en bovendien van de I-ransclie gewesten hel hertogdom Bielagne, het graafschap Blois en het hertogdom Bourgondië medebrengen zou. Daarentegen beleende Maxirniliaan den koning van wege het Duitsche rijk met het hertogdom Milaan.

De verdlagen tusschen de vorsten werden in die dagen nog lichtvaardiger gegoten en \eibroken dan heden. De grooten der aarde beschouwden (rouw aan hun woord als dwaasheid en schroomden nooil beloften en eeden Ie schenden, wanneet zij hierin voordeel zagen. Ook Lodewijk XII stond in geen enkel opzicht boven zijne tijdgenooten; hij was even trouwloos als Ferdinand de Katholieke en andere vorsten. IIij schonk dan ook meestal zonder tegenstreven zijne goedkeuring aan de staatkundige kuiperijen, welke ïijn trouwste raadsman, de kaïdinaal van Amboise, op het touw zette. Het. karakter van dezen man, die op de builenlandsche staatkunde van Frankrijk in die dagen den meest beslissenden invloed uitoefende, wordt ons door Friedrich vou Raumer * in de volgende treilende woorden geschetst:

»George van Amboise, kardinaal van Rouaan, geboren in 14(50, een man van vei stand. maar zonder een uitstekenden aanleg, belangeloos, maar eerzuchtig, een bekwaam onderhandelaar, doch niet minder dikwijls bedrogen aH. .'''J «""leren bedroog, nuttig voor het binnenlandse!) bestuur maar niet altijd rechtvaardig en wijs ten aanzien van de builenlandsche aangelegenheden stierf den 25<'n Mei 1310."

Op raad des kardinaals was Lodewijk steeds bereid tol elke schennis der gesloten verdragen, hoe duur ook bezworen. Duidelijker dan ooit bleek dit in s konings gedrag tegenover Maxirniliaan en diens zoon Philips.

Lodewijk zag in, dat de uitvoering van hel gesloten verdrag in de toekomst ue nadeeligste gevolgen voor Frankrijk na zich zou sleepen. Philips zoon Karei was de toekomstige erfgenaam der Spaansche kroon, vereenigde hij hiermede ook de heerschappij over Napels, Milaan, verschillende Fransche gewesten en de Nederlanden, dan zou hij een der gevaarlijkste naburen voor Frankrijk worden.

Lodewijk XII besloot daarom zijne dochter Claudia niet aan Karei, maar aan den graaf van Augoulème, den vermoedelijken troonopvolger in Frankrijk, uil te huwen. Hij benoemde dezen iu dien tijd lot hertog van Valois. Docli voordat hij dit plan ten uitvoer legde, wilde hij weer op een beteren voet komen met Ferdinand den Katholieken, die met ziju schoonzoon Philips in bittere vijandschap leefde. In het jaar 1505 sloten dan ook de beide vorsten een \nendschappelijk verbond, dat door Ferdinands huwelijk met Lodewijks schoone nicht Germaine van Foix bezegeld werd. Aau deze vorstin gaf Lodewijk, in strijd met de aan Philips gedane belofte, zijne aanspraken op hel koninkrijk Napels als bruidschat mede.

, *!!, was van bondgenootschap van Ferdinand, meende

Lodewijk ,\II dat hij verder gaan en de verloving van Karei en Claudia geheel verbreken kon. Om iulusschen zijne woordbreuk met een schijn van recht te bemantelen, besloot hij niet van zijn kant den eersten slap Ie doen, maarden eiseh daartoe van de zijde der Fransche stenden af Ie wachten. Dewijl hij wist, dal hel voorgenomen huwelijk van Karei en Claudia door het Fransche volk scherp afgekeurd werd, riep hij de rijksvergadering in Mei 1506 te lours bijeen.

Wat de koning verwacht, ja misschien zelf wel bewerkt had, gebeurde. Len der afgevaardigden, Thomas Bricot van Parijs, sprak den dank van het rransche volk uil voor de weldaden, welke hel van den koning in hel verminderen der belastingen, het herstellen van orde in het staatsbestuur en de hervorming van hel rechtswezen ontvangen had, doch Ie gelijk smeekte hij

*) Geschiedenis van Europa sedert liet einde der 15= eeuw door Friedrich von Raumer.

Sluiten