Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laatste levensjaren en dood van Lodewijk XII.

sterk Zwilsersch leger, door Duitsche ruiterij en artillerie ondersteund, trok in het begin van September 1313 legen het hertogdom Bourgond.e op en

Sl0<"l!rl Trémouille', ^""stadhouder van Bourgondië. die geen tijd had gehad om Dijon genoegzaam te versterken, nam de toevlucht tot eene trouwelooz onderhandeling. Hij beweerde in liet bezit te zijn van eene bijna onbeperkte volmacht. In naam des konings beloofde hij afstand van alle aanspraken op het hertogdom Milaan en eene som van ruim 700,0001 guldens aan de Zwitsers. Op deze voorwaarden sloot hij een verdrag met de Zwitsersche aanvoerder». Dezen lieten zich om den tuin leiden, daar La Tremouille als gijzelaars voar de vervulling van zijne beloften eenige als aanzienlijke mannen ge kleede lieden in hunne handen stelde. Bourgondië was zonder eemg verhes voor de kroon (Tcrcd . want Lodewijk XII weigerde de vervulling van liet ver. rag, waartoe hij zijn bevelhebber niet gemachtigd had. De gijzelaars, allen, me /-°'f^r''1'? van een neef van La Trémouille. eenvoudige burgers van pijon l.a I j aan hun lot over. Zij wisten zich door de vlucht naar Diulschlaiid te reddem Wel was het dreigende gevaar van een gemeenschappelijke!! aanval van Prankiiiks vijanden voor het oogenblik afgewend, doch Lodewijk gevoelde zeer „oed, dat een tweede, van alle zijden legen hem ondernomen oorlog voor hem des te bedenkelijker zon zijn. wanneer de hulpbronnen des lands uitgeput waien. Hij bezweek voor den vurigen wensch zijner onderdanen en v-oordehidtn zijner gemalin om in de eerste plaats met paus Leo X vrede te builen loor alle «emeenschap met het naar Lyon verlegde, inaar toch geheel machlelooze concilie af te breken. Met Ferdinand den Katholieken, met Maxim ïhaan en

met Hendrik VIII sloot hij vooreerst een wapenstilstand en met den laatst-

Soe"™ "»,, 7™ een vasl »crt>ond, l«w.lk J»or helUu«elïk

van Lodewijk XII. die intusschen weduwnaar geworden was, met Mai a, e IGjarige zuster van Hendrik VIII, bevestigd werd. De bruiloft had den

«)en October 1514 plaats. . \i;uan i.w

Thans rustte Lodewijk zich opnieuw tot de verovering « M « toe. doch zijn lievelingswensch zou met vervuld worden, want luj *Uei t reeds den

' ^" 'schokkende gebeurtenissen der laatste jaren, de onafgebroken krachtsinspannin" in den loop van dien tijd van hem geeischt, en eene dooi zijn huwelijk met eene jonge vorstin veranderde leefwijze hadden de levenskrachten van den 53jarigen, maar ziekelijken man uitgeput. . . n ..

Lodewijk XII werd door de Franschen innig betreurd. Door zijne „zegende werk/aamheid in vredestijd had hij zich groote verflensen en

den eernaam «vader des vaderlands verworven; jammer maar la. de vruchten zijner loffelijke pogingen tot hervorming

verloren gingen door zijn eerzuchtig verlangen om de machl van I lankujkin Italië uit le breiden.

Sluiten