Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alphonsus II van Napels en Karei ^ III van Fiankrijk.

■loor de vlucht aan de vijandschap van Alexander VI onttrokken had. Ook hij sprak in denzelfden geest en werd natuurlijk krachtig ondersteund dooi

de striidlustiae Fransche edelen. .

Karei VIII rustte zich dan ook ijverig lot den oorlog toe. Zijne plannen,

die niet geheim konden blijven, verwekten bij de Ilahaansche J?'"*ll8®

bezorgdheid. Koning Ferdinand poogde door onderbande ingeu den i

storm te bezweren, doch zijne pogingen bleven vruchteloos. Hij beliefck he uitbarsten van den oorlog niet, maar werd in het jaai 1 op0c\ol0u etoo zijn zoon Alphonsus II. wiens troonsbestijging de uitvoering der veroveungs-

nlannen van Karei ^ III slechts bespoedigde. _ . .. .

Alphonsus had zich reeds gedurende de regeering zijns vaders bij den adel des lands zoo bitter gehaat gemaakt, dat Hans de: veio\erin„ van lt koninkrijk Napels geene moeilijke onderneming scheen. Dit voelde Alphonsus

zelf. Daarom schroomde hij niet. al zijne krachten — ^Ludo'vico

in te spannen om den vrede te bewaren. Hij wendde zich tot Ludovico Moro en lol de republiek Venetië, om deze tol een bondgenootschap tegen Frankrijk over te balen, doch hij ontving een afwijzend anlvvooid, wan Ludovico Moro had reeds een verdrag met Frankr.jks vors {gesk hii beloofd had. de onderneming des konings tegen Napels lt ondeisleuntn e daarenlenen de toezegging had ontvangen, dat Karei hem .nel het hertog.lom Tarente beleenen zou. Alleen Pietro de Medici bleef aan koning Alphonsus «etrouw, hoewel de bevolking van Florence een veirbond met Yrankjiijk bceerde. Ook paus Alexander VI stond wel voor hel oogenbl k a jde

van Napels, — Alphonsus bad hem door toegevendheid voor zich |,evvonni n

maar was altijd een bondgenoot op wien men zich niet verlaten kon.

In die omstandigheden schroomde Alphonsus met liet bondgenootschap

der Turken te. zoeken, boe schandelijk zulk een stap volgens de begrippen

der Christelijke vorsten van dien lijd ook was. Het hoofd der Uiristelijkc kerk paus Mexauder VI was hem hierin immers voorgegaan, d.i.n deze aangeboden had. den man. die aanspraak maakte op den die zich te Rome ophield, prins Dschem. voor eene goede som gelds uit

WeSIn Au"ustus im ving Karei VIII aan hel hoofd van een talrijk, maar „iet zeer 3 uitgerust lege" den marsch naar Italië aan. II,j vond n et den minsfen tegenstand Te Pavia ontmoetle bij Ludovico Moro; bier had hij ook eene samenkomst met den jongen Johannes Galeam. die ^ naar •/e"t ten "evolge van een langzaam werkend veigit o Vnpi»>n-

isabelh des herlo»s gemalin, wierp zich weenend aan des konings voeltn,

rikie l«m of„ Whermins voor tor ™»v£' ESS

te»,.,i de aanslagen van Ludovico en om vrede vooi haar vad.r. Koning

r' T rsüg'ijj

(20 Oclober U91 bespoedigd is geworden dooi eene nieuwe dosis vercif. op bevel van Ludovico Moro toegediend. ,T,,ll(Mll

zijne 'a'uiljiuigers

openlijk beleend• verder. zonder noemenswaardige!, tegenstand

Sluiten