Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_Savonarola te Florence als staatkundig en zedelijk hervormer.

Uit w *

lnj daarin eenmaal was opgenomen zoowel i - onderscheidde zich, nadat wandel als door den Uver^waarmede hilid on Th',PB?®.^el«ken levens" schap loeiende. Ook door ziné we*sfin nde weVB" ,le wel"«' een overweldigenden indruk on /i?nJ n i sf '!1(ll"'"]- waardoor hij prooien roem. P *'Jne toeh°<>rders maakte, verwierf hij zich

le F!'01 re 'nee.''' L oren zo ï' Medid'ïn.l'dV'®! l)omi"ican?.r k|ooster San Marco

diens schriften kende en hem lioo-e 'aclitin iITl i °'i Savonarola "il

lusschen deze mannen «pene vriun<i° i r ? omdroeg. Toch bestond er later - <*»

geestelijken, maar ook als een onverschroklln l- „'! • ^delooze leefwijze der volksvrijheid optrad, en zich niet liei W, k',rr,P1(,en voor de onderdrukte

•w or j'jta s i,re,, "aC »jj r «-»• **»

sterfbed van Lorenzo de Medici vm'i.i' , ' , monnik nog aan het

aan het volk van Florence de vrijheid ter"-' iTTchenken6 Til l,a-H" om vroeger verhaald (zie Dl. IV bladz. 49fi). schenken, hebben wij reeds

drong op eene°geheeïe l'ie!• vorinin''''i!I'J'|i,!!°? tir,a.(ih,l8er °P dan voorheen: hij l.« .«U, & de m'.

3™p°pS"nk«' rol'kTuSS kËr°of't,1'"1'" ,e~j»j™'"0™"o°nnLr;

""W« ^

s smjs

Savonarola zich te-en zulk een if.ra,ii- i i 'fi 'Jezie'd profeet. Wel verzette aan eene hoogere, C|iem in wonen,Te mach"'en'•°0n' 'V' hÜ «doofde zelf openlijk, ,lat hij met Go!T7n Je„e nanwere h Tl,a?nl,a,,8m verklaarden zwakke menschen nauwere betrekking stond dan andere

Italië zich tegen hen vereeni"de \o, i ' ?sc'1, n Iromv, toen geheel

dienstige dweper op eene verletering°van Ie "Tri' ?,aalk,lndiS« «>> godskoning van Frankrijk uitgaan zou 8 kerkelijke lucht, welke van den

■i.„ ,,ij oit verhief bij zijne stem °ie»en ' le lel'r' h.l L '!, 0 e™,lk.0'"sl vertoont, met angstvallige gehechtheid vasthield. Alleen te-en (^vers^eTT'ri^ tucht de zedeloosheid der priesters en de sclim.loiHto l r Ple kerkelgke ijverde hij; bovendien trad hij, geheel hel te-end. Jvt i va" <lel1 Paus

van alle werkzaamheid op staalkundig gebied onthield ó", i' dl.e ZIcl's,iP' staatkundig hervormer op. p ° iihield, ook als stoutmoedig

Medici werd Savonarol, Ne, Jer aristocratische par ij tot vijand- üè^vTrln ! T'' de machtige

monniken, ter,'ijl i tZ&J " JÏÏ r M t^iolT schaarden. 1 ' mJ was. zich aan zijne zijde

slaatsregeHing°'ingevoerd'"wèlvJ^Tla' 1'"' 0,mieuw 6,1,16 Sel,eel democratische 'jeslist i noest Se" in eeneVeSZ"Til ««toSZ

duizend burgers tegenwoordig waren" ° ,)ur8e"J- waarbij (en minste

leven der 'plSen'u!l'"fel' i",'Wd S™ '»'» »"k «Pmleiiik

Sluiten