Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bourbon als keizerlijk veldheer in Italië. Zijn marscli naar Rome.

alle landgoederen der familie door pauselijke liuurbenden op de schandelijkste wijze vernield. Door zijne verfoeilijke woordbreuk haalde Clemens VII zich zeil eene rechtvaardige vergelding op den hals.

In het Milaneesche hadden de keizerlijke troepen inlusschen op gruwelijke wijze huisgehouden, Dewijl zij niet geregeld hunne soldij ontvingen, moesten zij zich door rooverijen schadeloos stellen. Karei van Bourbon, die met het

F™ i |WaS;' -e! he" l"m gang "aan; na den afval va" hertog

Iians Moiza bevonden zij zich immers op vijandelijk grondgebied. De troepen

de hgue waren te zwak om het ongelukkige land te beschermen. Zij moeste! het lijdelijk aanzien, dat Bourbon ook de stad en citadel van Milaan innam en dat hij der burgerij door brandschattingen en den rijken door de pijnbank aanzienlijke geldsommen afperste.

Bourbon vroeg versterking, ten einde den oorlog krachtiger te kunnen

tr i" i,''!! 'Tf61! ' er '!8"f «elleel ,e vernietigen; maar de keizer, de i nVer, ' ,l;l, aan 8eld om huurtroepen aan !e werven.

Karets bloeder Ferdinand kon hein niet meer dan ruim /'fiO.OOO verschallen en met deze kleine som moest George van Freundsberg, de oude beroemde aanvoerder der Duitsche lansknechten, een leger werven en uitrusten. Alleen dooi zijne eigen bezittingen te verkoopen, de juweelen zijner vrouw te ver-

nX an-rhl ip"ib?Pi V0,"11"'6" b.el1us,e" lansknechten de schatten der rijke taliaansche sleden te beloven, gelukte het hem 16,000 man onder zijne banier

vin^RÜ'irt^n eti mif' • naar I,allê ,e lrekken. Hierdoor werd de macht Bonbon, den keizerlijken opperbevelhebber, aanzienlijk versterkt doch

heb/urM van8 IJ '|IJ Z'J'U' geldverlegenheid toe, dewijl de middelen om de ï;,ve.le. s?lda!e,n le bevredigen, hein ten eenenmale ontbraken. lt_ e ,,eefs knevelde luj de Milaneezen op de schandelijkste wijze; hunne «eldmiddelen waren eindelijk geheel uitgeput. *

Bourbon inoest vreezen, dat zijne legers zich verstrooien, ja wellicht

li lt ZT, 'P'", '"' zelr keereu zouden, indien bij geen raad schafte. Hij «sloot dei halve hen naar Rome te voeren, om door een inval in den kei ke ijken slaat den paus voor zijne trouweloosheid te straffen. In de rijke pauselijke steden hoopte hij bovendien de middelen Ie vinden om zijne liuurtioepen tevreden te stellen. Ook wenschle hij wellicht door een aanval op Rome eene onderneming voor te bereiden, waartoe het besluit, indien wij sommigei belichten mogen gelooven, bij hem vastslond.

Met den keizer stond Bourbon, sinds Karei de hand der koningin-weduwe Lleonora van Portugal, welke den hertog vroeger beloofd was, aan Frans I had !I86f!;n°P -le" p^P3"11^ voel: .«en zegl. dat hij het plan gevormd

ü s ,e suci"en *» »»»«*

De legers der ligue vyaren niet in staat den voortgang van Kareis troepen f "l'en; 'n weerwil hiervan zou de onderneming toch bijna mislukt zijn. eLchten onderweg onstuimig hun sinds lang achterstallige soldij

Hi II\,,*wel Bombon de lieveling der woeste soldaten was, in wier gevaren hij deelde, die hij ook gaarne hun lust in roof en plundering liet bot vieren.

vT i ■ i i n i° niel 111 slaa' ',ei1 lo' bedaren te brengen, toen zij in dè nabijheid van Bologna woedend hun loon eischlen.

,n |, ',e oude George van Freundsberg. diende Duitsche lansknechten den vee beteekenenden naam »Vader" gaven, beproefde te vergeefs de muiters tul jus le brengen; bij moest het beleven, dat de lansknechten hem gehoorzaamheid weigerden, ja dat zij zelfs hunne spietsen op hem richtlen. Deze beleedi-

o"'H M-noivie nern zoo uien. dat hu Ier aarde znnk vi»r i.. — i.„i„

nemen kon he' '>fiVel °Ver Dui,8cl,e lansknechten "niet meer op zich

Gelukkig school de lierlog van Ferrara den opperbevelhebber eene som

Sluiten