Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het beleg van Weenen opgebroken.

om in Jen barren wintertijd door l.et verwoeste land terug te trekken, en

ÜOk S EShasK wirbet^doch ook deze mislukte. Nu trok Soliman den 1 Cc'11 October af, na korten lijd gevolgd door Ibralum pacha. nadat bij den bevelhebbers van Weenen een brief gezonden had, wiwrin h ot ziine verontschuldiging aanvoerde, dal hij niet gekomen was om de sta l in teJ nemen maar .Wn om den aartshertog op te zoeken da deze zich echter niet had laten vinden, hoewel hij lang op hem gewacllithaiJ.

7nn was dan hel «*evaar afgewend, maar, ook volgens koninD Ferdinands» m JechTs''voor C. tifl. »«S m* ••• * volgende lepte «r»Kh... Iiii dal Soliman met vermeerderde strijdkrachten terug zou keuen.

J' De sullTn stelde op zijn tocht door Hongarije de heilige kroon aan Zapolva ter hand en beval den rijksgrooten, hem te huldigen. Hierdoor \erhoo»de lui de macht en het aanzien van zijn beschermeling zoozeel, dat het Ferdinand niet gehikte, zijn tegenstander ten val te brengen, hoewe deze S als een dienaar del sullans door vele magnaten diep veracht en

doodelijk gehaat werd.

VIER EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

Duitschland en de hervorming. Voortpang der hervorming. Luthers huwelijk. Luthers rustelooze werkzaamheid. De staat der Duitsche orde in Pruisen in eeu «ereldlyk hertogdom herschapen. Luthers onverdraagzaamheid. Zijn twist met Erasinus en Carlsta . Ue Avondmaalsleer. Zwingli en zijne denkbeelden Luther en Zwingli. Godsdienst«esnrek te Marburg. Verbintenissen der katholieke en der hervormingsgezinde vorsten. Het besluit van den rijksdag te Spier, OHo van Pack Protest der hervormingsgezinde vorsten. De protestanten. De rijksdag te Augsburg samengeroepen. Karei V te Augsburg. Johan de standvastige van Saksen. M-lanchthon en de Augsburgscl.e geloofsbelijdenis. I)e geloofsbelijdenis der vier steden. Het besluit van den rijksdag.

Terwiil Keizer Karei V in zijne ertlanden vertoefde, had de hervorming in Duitschland groote vorderingen gemaakt. Lulher was de leider van die beweging gebleven en door den strijd zelf dien hij lol verdedigingvaiizijne denkbeelden Ie voeren had. ongemerkt al verder en j,™

iuaesla«en weg opgestuwd. Reeds tegen het einde van het jaai Ij2*bad hij de Augustijner pij en daarmede zijn karakter als monnik afgelegd. ij < 0 thans de gewone btirgerkleeding. een burger wilde hij zijn en als zodanig leven. Op dit besluit drukte hij het zegel door in hel huwelijk te ,

Velen zijner vrienden en aanhangers en daaronder ook Melanchlhon achtten zulk een slap bedenkelijk. zij vreesden hel moord- en brandgeschreeuw van de vii inden der hervorming. Doch Luther stoorde zich aan hunne waarschuwingen 17L»Xml Sl°V -ik wil *r wmU mém üni.,1 m,e poels spel™ doch mijn vader" — die het huwelijk wenschte — ..genoegen doen cn fatharina huwen." Hij deed het dan ook. hoewel reeds op het gerucht, dal liii de priestergelolle van het celibaat verbreken zou, zijne vijanden juichten, hoewel een ijverig katholiek rechtsgeleerde vol blijdschap uitriep: »Waunee deze man eene vrouw neemt, zal hij der geheele wereld en den duivel hel arootste genoegen doen en al zijn werk vernietigen.

n Den 13" Juni 1325 verbond Lulher zich met eene voormalige 11011, Catharina van Dora, in den echt: hij werd een gelukkig echtgenoot en vadei.

Sluiten