Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verdediging van Gunz. Weenen in staat van verdediging gesteld.

Reeds Irok Soliman aan liet hoofd van een schitterend leger, welks sterkte op bijna 300,000 man begroot wordt, door Hongarije langs den Donau voort. Hij strafte de magnaten, die van Johan Zapolya afgevallen waren, verwoestte de steden, die Ferdinands zijde hielden en schonk aan allen, die hem "etrouw waren gebleven, rijke belooningen. Doch de zegetocht van dit talrijke leger werd eensklaps bijna 14 dagen lang opgehouden door eene kleine dapper verdedigde vesting.

In het slot en stedeken Gunz in Neder-Hongarije voerde een keizerlijke hoofdman bevel over een hoopje van 30 ruiters. Juisl wilde hij liet onhoudbare slot verlaten, toen honderden landlieden, vluchtend voor de Turken, kwamen aansnellen en den slotvoogd smeekten, dat hij hen van een onvermijdelijken dood zou redden, door hen in de vesting op Ie nemen en deze tenen de moordzieke Turken te verdedigen. In de oogen van den dapperen man zou het eene eerlooze daad geweest zijn, den ongewapenden hoop aan den bloeddorst der Turken over te leveren; al was hij overtuigd dat hij zijne po-in" om eene onhoudbare plaats te verdedigen zelf met zijn leven zou moeten betalen, toch had hij besloten zijn plicht te doen. De landlieden stonden hem bij de verdediging naar vermogen bij. met de weinige wapenen, welke

zij bijeen konden rapen. , .

Het sterke Turksche leger omsingelde onder Ibrabim pacha de kleine stad. het beproefde den storm, maar deze werd met schitterende dapperheid afgeslagen. Wel waa"de Ibrahim een nieuwen storm, doch ook ditmaal moeslen de aanvallers met bebloede koppen afdeinzen en zoo ging het elfmaal achtereen. Gunz werd zóó dapper verdedigd, dal de belegeraar, zijne vruchlelooze pogingen moede, met zijne troepen aftrok, slechts eene kleine bende ach'erlalende. om een mogelijken uitval te verhinderen.

Deze zegepraal, door een handvol dapperen op een schier ontelbaren vijand behaald, scheen bijna een wonderwerk; als zoodanig is het dan ook in de geschiedenis vermeld. De sage verhaalt namelijk, dat bij de laatste bestorming der°Turken, toen dezen reeds eene volkomen overwinning behaald hadden, eensklaps eene ridderlijke gedaante mei uitgetrokken zwaard in de lucht verscheen en hen bedreigde, en hun zulk een schrik aanjoeg, dat zij ui overijlde vlucht de door eene hoogere macht beschermde stad verlieten.

De heldhaftige tegenstand, door het stadje Gunz geboden, was voor Karei V van hel grootste belang, dewijl hij hierdoor lijd won. In die veertien dawen kon hij zijn leger verzamelen en eene legerplaats voor Weenen betrekken, waarin hij besloot den vijand af te wachten. Hel leger des keizers was lal rijker en beier uitgerust dan een, dat de Duilschers sederl jaren bijeengebracht hadden De getalsterkte wordt door de lijdgenooten verschillend opgegeven. Sommigen spreken van 90,000 man voetvolk en 30,000 ruiters, doch Scharllin van Burlenbach, die als hoofdman der sleden Augsburg, Kempten en Donauwerlh in persoon den veldtocht heeft bijgewoond, verhaall ons, dal hel leger slechts uit 67,000 man voetvolk en 11,000 ruiters bestond.

Soliman had niet gedacht, dal In-I door inwendige tweespall verscheurde Duitsche rijk in slaat zou zijn zulk een geducht leger in hel veld te brengen. Hij durfde thans niet meer legen Weenen oprukken, maar sloeg den weg naar Stiermarken in, terwijl hij legen Oostenrijk slechls eene afdeeling lichte ruiterij, 13,000 man sterk afzond, met den last hel land zooveel mogelijk Ie verwoesten.

Karei V droeg de laak om de voorhoede van het Turksche leger Ie bestoken op aan den keurvorst Joachim van Brandenburg, aan den paltsgraaf Philips en aan Scharllin van Burlenbach, die zich daarvan op de roemrijkste wijze kweten. Zij wisten den vijand op het keizerlijke hoofdleger Ie werpen.

waardoor hij geheel vernietigd werd. ... , .. .. . .

Nu verloor Soliman den moed en, aarzelend den krijg voort te zetten, Irok hij zich terug. Ook zijne aanvallen op de Italiaansche gewesten mislukten; de zeeheld Doria versloeg en vervolgde de Turksche vloot.

Sluiten