Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hervorming in Zwitserland.

protestanten verliet. Ook de herstelling van Ulrich op den troon van Wurtemberji had voor de geschiedenis der hervorming gewichtige gevolgen, want \an nu at verbreidde het protestantisme zich ook ui Zwaben meer en meer.

ZES EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK.

Duitschland en de hervorming. Godsdienststrijd in Zwitserland Slag bij Rappel Dood van Zwingli. Regeling der godsdienstige aangelegenheden in Zwitserland. De beweging < er wederdoopers. De wederdoopers in de Nederlanden. De wederdoopers te Munster. Zegepraal van het communisme. De Snijder-koning Jan van Leiden te Munster. Ondergang van het rijk der wederdoopers.

In Zwitserland had. dank zij de werkzaamheid van Zwingli. Oecp^padiiw Hausschein) en andere uitstekende volksleeraars, de I»

korten tijd diepe wortelen gescholen en wel — vreemd vet sclujnscl. het meest in Bern en Zurich. waar eene machtige aristocratie het bewIIlt' V.?e'i;ii; terwijl de democratische kantons Schwyz. üri. Zng en Unlerwald webleven waren. Had het verschil van regeenngsvorm op staalkundig gebied reeds eene »roote spanning, ja vijandige verhouding lusscheu de vei schillend» kantons veroorzaakt, door hel thans beslaande verschil van ëotls|l!ei>*' JJ"™ die natuurlijk nog toe. De katholieke kantons sloten zich nauwei bij elk.indei aan; de protestantsche volgden dit voorbeeld en namen in hun verbom ook de steden Biel, St. Gallen. Bazel en Mieckhausen op. Reeds 'J''•'.j'

een bloedige strijd Zwitserland verscheuren zou, toen nog eens, ïn btl jaai o30.

de vrede hersteld en het besluit genomen werd, dat elk kanton ^

hebben in zaken van den godsdienst naar eigen inzicht en goedvinden

k ' koiV 'na dit vergelijk ontstonden er reeds weer nieuwe twisten, de ri • i ci naiiön waar dp a\)\ verdreven was, den hervormden

^nncneis vueiucu ui ot. - - - -

5S,Erdoor geelden ,1e katholieken zich gekrenkt. De spanning

.. I 1 * „ ml nn iwill I > 11 t( >1 11 <T<M 1 SI I 11(1.

nam mei eiken üa2 10e en nei» euiueujtv uu ^ -c - i

De katholieke kantons Schwyz, Uri. Zug. Unterwalden en Lucern v ele inet een leger van 8000 man in het gebied van Zurich; zij v°11(lel<l(" 'J|al , slechts zeer onvolledig toegerust en versloegen hem den II™ October I5.il K

Kannel, niet ver van Zurich, geheel. . .

Ouder de slachtoffers van dezen strijd behoorde ook Zwingli, die 111 dezt ban«e tijden zijne broeders, die voor de vrijheid des gewetens hun leven in de waagschaal stelden, niet verlaten wilde. Terwijl bij een stervende op het slagveld woorden van vertroosting toesprak, werd bij door een steen[ le»e" J borst "drollen. Hij stortte ter aarde en werd, nadat hij geweigerd had in zijiu laatste" oogenblikken zijne overtuiging te verloochenen , door zijne dweepzieke vijanden gedood. Zelfs aan zijn lijk koelden de katholieken hunne w°e(l<. Üi beul moest het vierendelen en verbranden en de asch. met onreine stollen

vei men"d naar de vier winden verstrooien. .

Na"den slag bij Rappel trokken Beril, Bazel en andere hervormde steden de Zurichers wel ter hulp, doch de krijgskans begunstigde ook verder .Ie katholieken, zoodal hel als een gunstbewijs van hunne zijde beschouwd moest

Sluiten