Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitvaart en dood van Karei V.

handen zijn, en ik, dwaas, meende, dat ik zoo vele volken die on.ler geheel verschillende hemelstreken zulke verschillende talen spreken "elijk een uurwerk, regeeren kon!" 1 b J een

De eenzaamheid maakte den keizer weldra nog somberder dan te voren. , J w'jude zich eindelijk bijna geheel aan strenge godsdienstige oefeningen en deed zich zelf bittere verwijten, wijl bij de hervorming niet krachtig "enoea onderdrukt bad Hij ontving geene bezoeken meer, en ontzegde zich allen lichamelijke,! arbeid; ten gevolge van dit alles namen zijne krachten allengs al. Toen zijne oudere zuster voor hem stierf, liet bij voor haar eene nlechtiae uitvaart vieren. Bij die gelegenheid kwam de gedachte bij hem op, dezelfde plechtigheid nog tijdens zijn leven te doen plaats hebben en bij bracht dit £"i.. uitvoer. In de geheel met zwart behangen en door ontelbare

waskaarsen verlichte kapel, woonde luj. omringd door zijn hofgezin en met eene waskaars 111 de hand, zijne eigen uitvaart bij. *

JNa deze plechtigheid werd hij door eene hevige koorts aangetast Toch nam hij geene rust, maar bleef zich nog steeds aan de strengste godsdienstig oefeningen wijden; dikwerf lag hij urenlang geknield voor liet kruisbeeld dat !"J onder bet storten van heete tranen oimaUe. ""uwutuu.uat

Hij wees elke artsenij van de hand en verlangde alleen naar hel sacrament der stervenden, hetwelk den bisschop van Toledo hem eindelijk toediende.

Den -1 September laaH stierf hij, ruim 58 jaar oud. Zijne laaMe woorden waren; «Heer, blijf gij in mij, opdat ik in U blijve!"

V IJ F EN V IJ F T I G S T E HOOFDSTUK.

UuiUcitand en de hervorming. Keizer Ferdinand I. Vruchtelooze tegenstand van paus 1 aulus tegen Ferdinands troonsbeklimming. •. Keizers verdraagzaamheid jegens de protestanten. W erkzaamheid en stuiting van het concilie van Trente. Dood van Ferdinand Sekteslnjd en ketterjacht in den boezem der protestantsehe kerk. De Heidelbergsche catechismus. Stichting van de orde der Jezuïeten. Ignatins van Lovola Zijn vroeger leven Inrichting en uitbreiding der orde. Lainez. Invloed der ord^ Verslapping op geestelijk gebied 111 Duitschland. *

brak "pr ÏÏP®^ de" ?'rij- °P 3eesleliJk ^bied was voorbij, thans biak ei een tijd van verslapping aan, gelijk bijna altiid on /nik 00.1,=

geweldige spanning pleegt te volgen. Duitschland had in de laaNte jaren ïa^lngtr1,,1Sen ,0eS,a,Ul Verkeerd: me* * "»« «oS ook de ont-

hesin'S t kr®cl"i8e wijze, waarop Karei V de prolesla,itsche partij had bestreden, had deze tot nauwe aaneensluiting en lol de uiterste krachtsinspanning genoopt, doch zoodra de keizer zijn bewind neergelegd en Ferdinand

"ad- 1,ield ^ S,riJd e" 'laarmede 1 -deling

* ïï=;dvoS

plaatsgehad keizerskroo« - wij! deze zonder zijne toestemming had

waarin Karei

Volgens den beroemden geschiedschrijver Prescott is het verhaal omtrent de doodkist c kcrk zou l'j" rondgedragen, een verdichtsel van latercn tijd.

Sluiten