is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Jezuïetenorde. Hare inrichting.

in, dat dit lieru slechts gelukken kon, wanneer hij de godgeleerden ziiner dagen niet alleen 111 heiligheid des levens, maar ook in wetenschappelijke kennis overtrof. Met eene inderdaad bewonderenswaardige volharding en een rusleloozen ijver wijdde de voormalige ridder zich van nu af aan godgeleerde

Lsen1J!tm0nf!J l'"! T"'i Alca,a.e? Salamanca woonde hij «Ie academische iifnl -i- k • ,bedelen(l y°°rzag hlJ "i zijn levensonderhoud. Door den roep Z hei'ighe'd verzamelde hij loen reeds eenige aanhangers rondom zich

fe vér aten "teïefn r6r r°°\ de. in(1uisi,ie onlzegd e" '>Ü besloot Spanje' te vermijden. erns,lge bo,sln8 mel de gevreesde geestelijke rechtbank

■ „r ^eKq/P,1|ljS zeU® h'j z'jne Studiën voort, hier verwierf hij in hel

denkbeeld' om T hï Va" mag'-Sler dtl wijsbegeerte. Hier kwam hel aenkbeeld om de stichter eener nieuwe orde te worden in zijne ziel tol

Frnnri PI> Y verz.arnelde fn kleinen kring van geestesverwanten — waaronder Franc scus Xaver.us en Jacob Laynez - rondom zich en verbond zich me hen door eene plechtige gelofte om óf in het Oosten de Muzelmannen te bekeeren of den heiligen Vader te Rome hunne diensten aan te bieden.

na.ie d , me' werwaarts L°y°la z'cb mel üij'ie vrienden begaf, werd hij door paus Paulus III welwillend ontvangen. Nadat zijn plan tot bekeering van de tli. ^nv"? " sclul,breuk geleden bad, bereikte hij eindelijk het doel. waarnaar tember 1540 "ke.iHe1 ,ms,eloof krachtsinspanning gestreefd had; den 7™ Sep"oed Rit j,' <l0 PaUS de.st,cll"ng ('er orde van het genootschap van Jezus f \ ,IJ de drie monniksgeloften van armoede, kuischheid en gehoorzaamheid bevelen van T "°8 ee"e Vlmle' nL «^voorwaardelijke onderwerping aan de

ip|,i,.Tt|en IIoy°'la' de eersU! generaal der orde, den 31» Juli 1356 stierf lelde de oide meer dan 1000 leden, en was zij reeds over de meeste landen' •Ier oude en der nieuwe wereld verbreid.

"eregeld ^ °rt,e' Wtelkf door L°y°,a's 'alentvollen vriend Lavnez

en ki ssen 1't M 61 °P aa."gelegd om all« le^n, die in verschillende rangen werkuimn S i" f" de,stre"gste '»<*• onderworpen waren, lot blinde

le Rome en Iip Miiml.. ?" generaal der te maken. Deze woonde

iln' r de orde met onbeperkt gezag. Elk Jezuïet moesl

Je "ener.Ül 0ver !,em gesteld was, onvoorwaardelijk gehoorzamen richP ■ . rm' leders werkzaamheid op bet nauwkeurigst onder-

wier hoofd hij stond!'"*' ÜVe'' de gehee'e machl-aan

tip -Ü!' ,''e .JE°°,8,e zorgvuldigheid werd bij de opneming van een lid —

ri„K — onü!ÏUhpf„maakh r1'1 en! ?araan s,eeds ee" lail?e proeftijd voorafïiemaar LnaaU 1L "■e" de.k®nnis van (len nieuwaangenomene gelet en ,i .. f ' We!'kzaamlleld hem toevertrouwd moest worden, of

v' V001 geestelijk raadsman van een vorst, voor biechtvader van aan-

va" Tot TKfer V0°r zend(i'ing' l'oogleeraar of onderwijzer der jeugd geschikt Url', l i l opgenoemd gebied strekte de orde haar werkzaamheid uit ■

an hP innniTr' WB'ke hem '«"«rlrouwd was alleen in hel belang

an het genootschap volbrengen.

r„ if,a.d L°y0la vele Jaren zi.i,ls 'evens met den grootsten ijver aan de ES en, m°iJ f. wetenschappelijke studiën gewijd, zijne jongeren «leden ie zeilde. De orde eischte van hen niet die vervelende, lijdrooveï.de sticIitelSè ♦eni'igeni en boeledoeningen, welke bij andere monniken vele uren van den rnhoH V"1 d,!" nachl 111 beslag namen, maar zij schonk hun den tijd en de 'prlipn LL aa" wetenschappelijke studiën le wijden; vele voortrelïeiijke ae« •>., V ;lme 0iu'erwijzers. welsprekende redenaars en beroemde staatslieden 'n T". Ul, orde voort, allen werkten gemeenschappelijk tot bereiking van LM) «loei; «le verheffing van de macht der orde en der katholieke kerk

28*