Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrede met Selim II. Strijd om den Poolschen troon. Maximiliaans dood.

Zeshonderd dapperen volgden liem; de een na den ander viel, het eerst van allen Zriny zelf. Niet één der 600 bleef in 't leven, doch elk hunner verdedigde zich met leeuwenmoed tol zijn laatslen ademtocht.

Juichend drongen de Turken den burcht binnen, reeds achtten zij zich zeker van de overwinning, toen opeens de vlammen uit den kruidoren sloegen De aarde beefde; overwinnaars en overwonnelingen werden onder hetzelfde puin verpletterd.

Den 8,n September 1366 viel Zigeth. Sultan Soliman had echter die noodlottige zegepraal niet beleefd: twee dagen te voren was hij overleden, doch zijn dood was tot dat tijdstip geheim gebleven.

Na de les, welke de Turken voor Zigeth ontvangen hadden, trokken zij terug. Sultan Selim II, de opvolger van Soliman, toonde zich bereid vrede te sluiten. Na langgerekte onderhandelingen, gedurende welke nog menig gevecht geleverd werd, kwam de vrede den 17,n Februari 1568 voor den tijd van acht jaren tot stand, dewijl de keizer zelfs niet voor aanzienlijke offers terugdeinsde, om aan den verderfelijken krijg een einde te maken. "Ü zegde Selim opnieuw de janrlijksche schatting van 30,000 dukaten toe en deed afstand van Zevenbergen. Daarvoor waarborgde Selim hem van zijn kant hel bezit van Hongarije. Dalmatië, Croatië en Slavonië.

Johan Sigismund Zapolya. de woiwode van Zevenbergen, stierf in hel jaar 1571 kinderloos; maar Zevenbergen kwam ook nu niet aan Maximiliaan, de stenden verkozen Stephanus Bathori tol woiwode en de keizer moest dezen als zoodanig erkennen, dewijl de sultan hem zijne bescherming toezegde.

Een jaar later stierf Sigismund August, de laatste koning van Polen uit den stam der Jagellonen. De keizer dong naar den opengevallen troon, doch te gelijk deden dit Stephanus Bathori en een Fransche prins, hertog Hendrik van Anjou. De laatste werd verkozen, maar ook even spoedig weer van den troon vervallen verklaard, dewijl hij heimelijk Polen verlaten had en naar Frankrijk teruggekeerd was.

Ook ditmaal echter werd Maximiliaans wensch naar de Poolsche kroon niet vervuld. Thans werd Stephanus Bathori verkozen en den I™ Mei 1576 te Krakau gekroond.

Dewijl Maximiliaan van den senaat eene dringende oproeping ontvangen had om naar Polen te komen, rustte hij zich ten strijde, om zijn tegenstander de kroon te betwisten. Doch eer hij dit plan ten uitvoer brengen kon, stierf hij den 13™ October 1576, eerst 49 jaar oud. Zijn dood werd diep betreurd door het Duilsche volk, hetwelk de begaafdheden, de beminlijkheid en verdraagzaamheid des keizers op hare juiste waarde schatte, en vooral door de protestanten in Oostenrijk, die thans de toekomsl met bange bezorgdheid te gemoet zagen.

Sluiten