Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moord in de provinciën. Oordeel der Europeesche vorsten.

Jjjke folteringen ter dood gebracht. Hei juiste aantal der slachtoffers laat zich irao( w"s *e pe °P8aven• niet bepalen; zeker is het dal het ontzettend

a 'Su^ihS r, awa

ï.SnZTrrgou^,n;u^

Jer provinciën het .noordbevel dS.' De ba rondde Gordes® „ouverneur van I)<uinliinp wpiVpivta iiai i<» t »» *

.i ' ' -o «uiucKKüii. in nuiirunn( ip hn Pita

va" '^a ^le bloedvergieten; deaouVèr-

-Ü-,;; rmArizsr

verder. Hii schreef aa„ ,1 , 7^1, «mg zens nog

y-1-nen: »Sire, ik heb inBaÖSne enbrave soldalen, maar seeim mi m navnn.i..n u.; ,. ' . "Vb^'» en orave

maar amm «.• ™' T""i-" »' en

u.,;." :f —, -■ "ij smeeKen uertialve, dal nwe

Jlajt steil over ons lijf en leven alleen lot hel uitvoeren van mogelijke zaken

kort E J 'ZC °r zlJn' m0oe beschikken." Tende en Orthra stierven

S? Z1'8L*op- Ca'"ari™°™

v„,1,ïi,,'»-llt "nilrenl den op de hugenolen in Frankrijk gepleeaden moord i n"1' 0 Z,'dl ,blnne" korten 'ij'1 'l'JUI' geheel Europa en ga aanleidin tot de meest uileenloopende oordeelvellingen. Te Madrid ontving koriu "Philios van Spanje die tijding met de grootste voldoening. Hij liet een looneeUluk »de zegepraal der tr.uinfeerende kerk" genaamd, voor zich opvoeitTen boo.l

» S ÏÏWÜïïfWSi.ïÜÏS ,uilES~ *7e?SL ™lk ".SXtóc'Kj?1 ~ k°"i"8 ïa" Fra"krUk "llM" -

Te Rome liet paus Gregorius VIII eene plechtige mis in de kerk van den heiligen Lodewqk vieren en door schilderijen en° gedenk pennoen de i oö

.^S^aie'rïa"^6" rr' vereeluvl>"' Mammaan II me zijne ïléele ief t Hii t?ï daa,'eilleëe" 'le schandelijke handelwijze rni' . ; t i' , ,V ,1J eide even waar «Is treilend: «Hoewel de man mi er dochter Karei IX, minder deel neemt aan de regeerin" dan andere oningen, kan lnj (och wegens deze schanddaad nooit verontschuldigd worden "

.1™ m°L TC "f'"'"" ETtaul * ««**• Kxcn.

den mooul te kennen. Zn nam mei haar geheele hol den rouw aan en zeide lo den rranschen gezant Fenelon, dat zij verbaasd was, hoe eenevrouw van zooveel doorzicht en wereldkennis als Calharina de Medici op zulk eene licht

f,!. P. le" liatl 101 maatregelen, die door geen gevaar en onder

t^eene legeering ooit verontschuldigd konden worden.

Pn.-ü i i i h.ad inll,sscllen zijne eerste bewering, dal het moordtooneel te Col ia nv lal én v* ^ was van «*» fa.nflietwlst InssZn Guise en

gesteld £ht h f een'^'r r!"T .s?haan?lel1ooze «laarvoor in de plaats

26- Au-ushi in LT k,r k""J dank„feesl had '^gewoond, verscheen hi den -o Augustus n het parlement van Parijs. Hier verklaarde hii dat r,,l,\„,v

/5^^,ilin"el|^e!!dlT'v^\Ü,,U', l,U,!de" ü,n de,8ehee,e k0,'inklijke familie! . „ • i ?p ,"««"* Nan Navarre, Ie vermoorden, dal het, ten einde /nik

'middelen'"ïfn te" w< v?orkome,|1 • '* konings plicht geweesl was. buitengewone l .i f! „ , wenden en dat dit ook geschied was. Hij beval te aeliik

wordei "l! "'in"'"? °I /U( M1!ar 'I" verdichte samenzwering ingesteld zou'

gouverneurs!^ leU»en Ver8Preldde Ka,d IX ^ »' «'«"> ^.rijven aan dë

p°l,1",lere ru,m Papire Mawon by de 10,000 slachtoffers op ' '

Sluiten