Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Glimp, door Karei IX aan den moord gegeven.

Hel parlement van Parijs, dal zich nooit zeer dienstvaardig beloond liad wanneer er eene verordening ten gunste der hugenoten Ie registreeren viel' leende zich er thans gewillig toe om aan de koninklijke leugen een schijn van waarheid hij Ie zetten. Het stelde een onderzoek in en hoewel natuurlijk alk, naspoi ingen omtrent eene samenzwering, die nooil bestaan had, vruchte-

liemaldp inal v?r0ür.dflde heMoch Coligny wegens majesleilsschennis. Het bepaalde dat zijn lichaam, of — wanneer dil niet gevonden werd — een sioopop die Coligny voorstellen moest, door de stralen van Parijs gesleept

vërhe dvPrlflSrPge ir8en Zü',1 lVTllenMdat zÜne bezittingen zouden worden vei beurdverklaard, dat zijn slot Chatillon omvergehaald zou worden en

dat memand in liet vervolg zijn naam voeren mocht. Zijne kinderen werden onadellijk en onbevoegd verklaard om in Frankrijk eigendommen Ie bezitten of ambten te bekleeden. Hij hetzelfde parlementsbesluit werd verordend, dat in het vervolg jaarlijks op den Barlholomeüsdag in alle kerken I'nr,fTl., 'f Sleurde plechtig berdachl zou worden. Om aan de onrechtdezer ,loe"o". door partijschap ingegeven staatkunde de kroon ?\ i (2e,fn-.w«r(len 'wee hugenoten, die zich in een verborgen schuilhoek en de n ^luuilh;,(l unt'™kken hadden, een zeventigjarig edelman Briquemault en dt parlementsraad Cavagne. na eene langdurige foltering, als medeplichtigen aan de zoogenaamde samenzwering, ter dood veroordeeld.

i- Ue "dvoering van dit parlementsbesluit had den 29-» October plaats.

Mi r v 'i Z,1J"e m0e, -r- de pnnsen en het «eheele bof woonden de voltrekking van het vonnis bij.

Ku,.|DeiY onlelbar^ ongBhoordo gruwelen droegen niet de vruchten, welke

Nav- rJ\n ïïlnC ,t-.had' rWe' wf. het hem Sel,,k|. koning Hendrik van en. Hendrik van Conde althans voor den schijn tol terugkeer lot de

ballen'hn.r l "fW* .doch verd?r had hlJ m"ls gewonnen. Beiden ,' . ' ^ geweigerd des konings wenscb Ie vervullen; eerst toen Karei IX hun de keus liet tusschen »de mis. de bastille of den dood," gaf in de eerste plaats Hendrik vanNavarre, ,1e minst slandvaslige der twee, toe; daarop In eindelijk ook Hendrik van Conde zich overhalen. Hendrik van Navarre pedioeg zich zoo gedwee, dat hij zelfs in zijn landje de uitoefening van den hei vormden eeredienst verbood; doch zijne onderdanen verklaarden, dal hun konin0 een gevangen man en alleen voor geweld gezwicht was. Zij bekommerden zich dan ook volstrekt niet om hel verbod.

Be bekeering van Navarre en Condé was eene zeer schrale vrucht van V! Zl,|k ee"e ni'ool.. schaal, want Karei IX kon zeer goed berekenen,

zij slechts zoolang duren zou als de vorsten daartoe met geweld gedwon-en werden. Ook bet eigenlijke doel van den aanslag, de uitroeiing van de hugenoten was niet bereikt; men had hun niet eens voor goed vrees kunnen aanjagen!

In den beginne, terstond na de bloedbruiloft, had wel een onbeschrijfelijke SS m?v..Va1, r hu8en®'en meester gemaakt, alle wegen waren toen wel t , U h"'^' d'Vaar EnSelail(J- Zwitserland, ,1e Nederlandenen Ouitschlaiid trachtten te ontkomen, doch dit duurde niet lang. Weldra keerden in het hart der hervormden de moed en de begeerte terug om hun gelooi met liet zwaard m de vuist te verdedigen. Zij vluchtten niet langer naar het buitenland, maar naar La Roebelle, naar Montai naar Nimesen

kafhnbplJp,?? plaatsen, met het besluit om die tot het uiterste tegen de Katholieken te verdedigen.

wen|Lï,,W0ClrU<; was de sterkste vesting het l.echlste bolwerk der hugenoten; ■ , . er de tegenstand der hervormden gefnuikt, dan zou dit ongetwijfeld in het geheele land gelukken. Tegen La Roebelle zond Karei IX derhalve een Meik leger af onder het opperbevel van ziju broeder, hertog Hendrik van Anjou. Alle prinsen van het koninklijke buis en de invloedrijkste edelen des kinds voegden zich bij dit leger, o. a. de hertog van Alencon. de koning van Navarre, de prins van Condé eu de hertogen van Guise en Aumale. °

Sluiten