Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hendrik VIII huwt Anna van Cleef. Daarna Catliarina Howard.

daar hij buitendien op alle punten streng katholiek was. Ook Thomas Cromwell, liet hoofd der hervormingspartij, de thans zeer invloedrijke minister van Hendrik VIII, deed zijn uiterste best om den koning voor eene echt- verbintenis met eene protestantsche vorstendochter te winnen. Hij stelde hem Anna van Cleef, de zuster van hertog Willem van Cleef voor, wier zuster mei keurvorst Johan Frederik van Saksen gehuwd was. Hij roemde Atina's schoonheid, en zijne woorden werden zoowel door de berichten van ooggetuigen als door het bekoorlijke portret van den beroemden schilder Ilolbein bevestigd. Hendrik volgde den raad zijns dienaars; hij verwierf de hand van Anna en het huwelijk werd op de gebruikelijke wijze bij volmacht gesloten.

Anna kwam in Engeland aan. Brandend van ongeduld om zijne jonge schoone gemalin te zien, reisde Hendrik haar vermomd tot Rochester te gemoet. Doch hij zag zich deerlijk teleurgesteld, want noch de berichten van zijn minister noch het portret van Holbein waren in overeenstemming met de werkelijkheid. Anna had een grof. volstrekt onschoon gelaat; zij mismaakte zich bovendien door eene overladen, met den Engelschen smaak strijdige kleeding van zeer vreemde snede. Ook vond de koning haar onderhoud alles behalve geestig, terwijl het gesprek door verschil van taal telkens steken bleef. In de muziek, 's konings lievelingskunst, stelde zij volstrekt geen belang.

Hendrik was woedend: hij gevoelde den grootsten lust om de leelijke gemalin zonder plichtplegingen terug te zenden, doch hij liet zich door staatkundige beweegredenen overhalen om den fien Januari loift de bruiloft te vieren. Zyn afkeer van de leelijke koningin werd daardoor echter niet verminderd, hij liet zich verachtelijk over haar uil. O. a. zcide hij. dat zij eene dikke Vlaamsche merrie was en ternauwernood eene jonkvrouw mocht heeten.

De verwijdering tusschen de koninklijke echlgenoolen nam nog te meer toe, daar Hendrik opnieuw zijn hart had weggeschonken. Lady Catharina Howard, de nicht van den hertog van Norfolk, had hem minder door hare schoonheid dan wel door haar liefelijk, innemend uiterlijk aangetrokken. Door haar verwierven zich de hertog van Norfolk en de katholieke partij, aan wier hoofd hij stond, grooten invloed.

De katholieke partij droeg Thomas Cromwell, den in den laatsten lijd schier almachtigen minister, een doodelijkeri haat toe. Dezen ten val Ie brengen was het doel van haar onvermoeid streven en dit gelukte haar zonder moeite, daar Hendrik VIII liet zijn minister niet vergeven kon, dal hij hem lot een huwelijk met de leelijke Anna van Cleef overgehaald had.

Cromwell werd wegens hoogverraad aangeklaagd. Hij was 's konings trouwste dienaar geweest en door dezen tot dusver met gunstbewijzen overladen. Hij had geen misdrijf gepleegd en er werd ook geen rechterlijk onderzoek tegen hem ingesteld, maar het slaafsche parlement verklaarde hem. overeenkomstig des konings wil, schuldig aan hoogverraad (29 Juni 1540)en Hendrik VIII beval, dat het doodvonnis voltrokken worden zou, hoe dringend de aartsbisschop Cranmer ook om het leven van den trouwen dienaar smeekte. Alleen het bloed van Cromwell kon de wraakzucht van den koning en van de partij der Howards bevredigen.

Terzelfder tijd ontbond Hendrik zijn huwelijk met Anna van Cleef. Weer sprak het parlement op zijn hevel gehoorzaam de echtscheiding uit, waartoe Anna trouwens, zeer verstandig, zonder aarzelen hare toestemming gaf. Zij verzekerde zich hierdoor niet alleen leven en vrijheid, maar ontving ook eene behoorlijke schadeloosstelling. Zij bleef in Engeland en leefde hier in het genot van haar aanzienlijk jaargeld.

Weinige weken na deze scheiding voerde de koning Catharina Howard als zijne vijfde vrouw naar het altaar. Men zegt, dat bij haar meer beminde dan eene zijner vroegere echtgenooten. Voor de protestantsche partij was de invloed, welken de Howards en met hen de katholieke partij verworven hadden, hoogst gevaarlijk. Elk middel om die te fnuiken was hun welkom en

Sluiten