Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mislukte samenzwering. Dood van Johanna Grey. Elisabeth gespaard.

n!lCiwW; in|de miï!d.elue Sraafscll?ppen cle hertog van Suflolk, in Kent Thomas Wyat zich aan hel hoofd van den opstand plaatsen. Men stelde zich ten doel de koningin te noodzaken hare katholieke raadslieden te ontslaan en an het Spaansclie huwelijk af te zien; weigerde zij dezeeischen in te willigen dan zou ze van den troon vervallen verklaard en door Elizabelh vervangen worden. De samenzweerders hoopten hij de uitvoering van hunne plannen op Fransche hulp, dewijl het voorgenomen huwelijk van Maria met Philips eene ernstige bedreiging voor Frankrijk was.

l)u samenzwering werd ontdekt, de opstand brak ontijdig uit. Men was nog niet gereed met alle voorbereidend!! maatregelen en derhalve gelukte liet der regeering zonder moeite, op de meeste punten den opstand Ie onderdrukken. Carew vluchtte naar Frankrijk, Sullblk werd gevangengenomen, alleen Wval bracht in Kent eenige duizenden manschappen op de been, met wie hij eene afdeeling regeeringstroepen versloeg en naar Londen oprukte. Gedurende eenioe 5™*," Maria s regeering ernstig in gevaar gebracht; indien de hoofdstad toen van de koningin was afgevallen, zou de opstand hebben gezegevierd. Wvï VST ,l,leV('"1{ou^ ™ vatten voor de koningin de wapenen op. " v i . i.n'J Iroepen geslagen en gevangengenomen. , , .h.el onderdrukken van den opstand was Maria volkomen in de gelegenheid om die hoedanigheden len toon le spreiden, waardoor zij zich den naam van -bloedige koningin verworven heeft. Alle medeplichtigen aan den opstand werden zonder genade Ier dood gebracht, doch hiermee was de koningin niet voldaan; zij strekte hare vervolging ook uil lot onsclmldigen. die haar eens gevaarlijk konden worden.

Dal Wyat de hertog van Sullolk en andere ondergeschikte deelnemers aan den opstand er dood veroordeeld werden, - in twee dagen tijds werden alleen Ie Londen j() rebellen opgehangen — was naar de zeden van dien lijd wellicht te verontschuldigen, doch dat zij deze gelegenheid aangreep om zich vani de onschuldige Johanna Grey en hare vrienden te ontslaan, mag met recht onvergeellijk heeten. 0

Johanna Grey en haar jeugdige gemaal werden den 12"' Februrai IS54

ttLrTr! f !|iai'!*'. ^ !m'' e?.ne waarlijk heldhaftige standvasligheid.

Iiagisch lol heeft den Lngelschen dichters en romanschrijvers slof geleverd voor meer dan een gewrocht van hun talent.

Maria zou ook hare halfzuster, prinses Elizabelh. gaarne Ier dood verooideeld hebben, dewijl zij meende, dal de hervormingsgezinde partij zich bij een nieuwen opstand rondom deze rijk begaafde vorstin scharen zou; dal de koningin aan de medewerking van haar zuster inderdaad voor een «root deel e, kroon dankte en dat Elizabelh aan den laalslen opstand volkomen onschuldig was, zou deze weinig of niets gebaat hebben. Dewijl vele harer vertrouwelingen onder de samenzweerders werden aangelrofïen, zouden Maria's creaturen hieruit ongetwijfeld aanleiding genomen hebben om een doodvonnis te vellen, gelijk deze omstandigheid thans reeds voldoende was geweest om Elizabelh in den Tower Ie doen werpen en haar mei de grootste hardheid Ie

van Phft!n« ^ v ld.ank,el hnar leven i,a" de machtige voorspraak

van Philips van Spanje. Viel haar hoofd onder de bijl van den scherprechter

dan was koningin Maria Sliiart van Schotland zonder eenigen twijfel de naaste ei f ge na me van den Engelschen troon, ingeval de reeds tamelijk bejaarde koningin Maria uit liet ontworpen huwelijk met Philips geene kinderen naliet. Frankrijks macht zou dus op onrustbarende wijze aangroeien wanneer Maria Sluart koningin van Engeland werd. Op grond van deze staalkundige berekeningen ■i°pr 1 .i Wy „wensclien (l[' ,er eere der menschelijkheid aan te nemen — W ofn m VOlïtTn °"SC(!,,1<J,8 was, sprong Philips voor haar in de bres. Den 19 Mei 1 oop werd zij uil de gevangenis ontslagen, hoewel zij op hei

vvoipen bleeTerWaa ^ Z' le,ufcr|rok- aan ,iel geslrengste toezicht onder-

Sluiten