Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rizio vermoord. Wraakplannen van Maria Stuart

lieke kerk, waartoe de koningin alle krachten inspande, aan hunne zijde zou staan. Rizio's dood werd besloten, en de eerste edellieden van Schotland verklaarden zich bereid de rol van gemeene sluipmoordenaars te vervullen. Mannen als Ruthven, Morton, Douglas en anderen sloten hiertoe met Darnley hel schandelijkst verdrag.

In het sombere koninklijke paleis llolyroodhouse bevindt zich eene kleine kamer, waarin de koningin zich placht terug te trekken, wanneer zij met eenige gunstelingen vertrouwelijk wilde praten; deze kamer stond doormiddel van een verborgen trap met de vertrekken van koning Darnley in verband.

In den avond van den 9UU Mei 1366 zat Maria Stuart met een klein gezelschap in dat vertrek aan den avondmaaltijd. Hare natuurlijke zuster, de gravin van Argyl, een harer natuurlijke broeders, de laird of Creich, Rizio en eenige hofbeambten vormden den kleinen vertrouwelijken kring. Onder het eten kwam Darnley in de kamer, hij zette zich naast zijne gemalin neder en kuste haar met gehuichelde teerderheid. Oogenblikkelijk werd hij door een aantal gewapenden gevolgd, met lord Ruthven aan het hoofd. Verschrikt vroeg Maria Stuart dezen, wat hem op dat ongewone uur tot haar voerde. Ruthven antwoordde heftig: »Ik zie hier een mensch, die eene plaats inneemt, welke hem niet toekomt. Door een vreemden bedrieger willen wij Schotten ons niet laten regeeren: Rizio moet sterven!"

De Italiaan wierp zich aan de voeten der koningin, hij smeekte haar om bescherming en de moordenaars om zijn leven, doch het gelukte hem niet. de steenen harten zijner vijanden te vermurven.

Hoewel Maria beurtelings dreigde en smeekte, hoewel zij beloofde, dat Rizio voor eene rechtbank gebracht jzou worden, lieten de saamgezworenen hun plan niet varen. Eén van hen sliet over den schouder der koningin heen den om genade smeekende zijn dolk in den rug; de tafel, waaraan Maria gezeten had, werd omgestooten; de woedende edelen grepen den weerloozen, reeds zwaar gewonden man aan, sleepten hem naar een aangrenzend vertrek en brachten hem daar door 56 dolksteken om.

Maria Stuart was buiten zich zelf van smart en woede, zij zwoer den moordenaars bloedige wraak en zij hield trouw haar woord; voorshands echter was zij machteloos, zij moest voor het geweld harer vijanden bukken en tot huichelarij de toevlucht nemen, ten einde hare macht te herwinnen en zoo de voorgenomen wraakoefening voor te bereiden.

Darnley maakte het volk, dat zich toch niet stoorde aan den moord op een katholiek gepleegd, bekend, dat de daad op zijn bevel verricht was. Hij liet de lords, die na den laalsten opstand naar Engeland gevlucht waren, terugroepen en behandelde de koningin bijna als eene gevangene.

Thans loonde Maria, dat zij in staat was zich zelf te beheerschen. wanneer zij dat slechts goed vond. Zij was zoo beminlijk voor Darnley, dat zij den zwakken man geheel voor zich won en hem bewoog zijne bondgenooten in den sleek te laten. Dij verschafte haar de gelegenheid om naar Dumbar te vluchten en vergezelde haar zelf. In het sterke slot aldaar verzamelde Maria Stuart hare trouwe aanhangers; aan hun hoofd trok zij naar Edinburg en zonder moeite gelukte het haar, zich weder van het gezag meester te maken, daar ook haar halfbroeder, de graaf van Murray, zich met haar verzoende.

Thans wierp zij het masker af. Zij behandelde Darnley met de grootste minachting, hij durfde niet eens den doop van een zoon, wien Maria den 19™ Juni 1566 het leven schonk—den lateien koning Jacobus VI — bywonen. Darnley moest zich zulk eene behandeling wel getroosten, want alle partijen verlieten hem, nadat hij zijne medeplichtigen aan den moord van Rizio trouweloos aan de wraak der koningin had opgeofferd. Van de moordenaars werden eenigen gegrepen en ter dood gebracht, de meesten echter vluchtten naar Engeland. Wel keurde Klisabeth hunne daad openlijk af, doch heimelijk stond zij hun een veilig verblijf in haar land toe; het is zelfs niet geheel

Sluiten