is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dood van Murray. Samenzwering. Dood van Norfolk.

In plaats van den regent hiervoor dankbaar le zijn, schoot Ilamiltoii hein den 23ln Januari 1571 verraderlijk neer.

Met beleid en kracht had Murray de orde in het land gehandhaafd, voor zoover dit in een tijd van omwenteling mogelijk was. Hij had zachtmoedigheid en gematigdheid met kracht en vastheid vereenigd ; hij was bemind bij het volk, dat zich weinig er om bekommerde, of de regent, door eerzucht gedreven, tegenover zijne halfzuster Maria eene rol gespeeld had, die uit een zedelijk oogpunt niet te rechtvaardigen was. Na Murray's dood slaken terstond Maria's katholieke vrienden het hoofd op, zij vielen plunderend en blakerend in de Engelsche grensgewesten, in de hoop. dal hun uit Frankrijk en Spanje hulptroepen lot bevrijding van de koningin gezonden zouden worden. Doch eer dit geschieden kon, werden zij teruggeslagen.

Koningin Elisabeth kwam tot de overtuiging, dat de gevangenschap van Maria thans haarzelf onophoudelijk in gevaar bracht. Zij wenschle de gevangene in vrijheid te stellen, maar alleen op voorwaarde, dat Maria een waarborg leverde, dat zij nooit hare aanspraken op den Engelschen troon zou doen gelden. Zulk een waarborg scheen des te noodzakelijker, omdat Klisabeth maar al te goed wist, dal hare oude verbitterde vijandin eene onafgebroken briefwisseling met den paus, met Philips II van Spanje, met de hooiden der katholieke partij in Frankrijk en met de ontevreden katholieken in Engeland en Schotland onderhield en dat zij onophoudelijk nieuwe aanslagen smeedde, om hare mededingster ten val le brengen.

Er werden onderhandelingen met Maria Sluart over hare invrijheidstelling aangeknoopt, doch zij voerden niet lol het beoogde doel, heizij — volgens hel beweren van een deel der geschiedschrijvers — omdat Elisabeth het tot stand komen van een verdrag niet wenschle en slechts voorkomendheid huichelde, terwijl zij volkomen onvervulbare eischen stelde, hetzij — gelijk Elisabelhs vrienden staande houden — omdat Maria Sluart hardnekkig hare rechten op den Engelschen troon bleef verdedigen en bovendien, in de hoop op den bijstand zoowel van Frankrijk en Spanje als van de Engelsche en Schotsche katholieken, weigerde, de rechtmatige eischen van Elisabeth en der Schotsche protestanten te vervullen. Zeker is het, dat Maria Sluart juist in dien lijd niet zonder grond verwachtte, ook tegen Elisabelhs wil uit de Engelsche gevangenschap bevrijd le zullen worden.

Eene samenzwering was gesmeed mei liet doel om een Spaansch leger uil de Nederlanden Ier bevrijding van Maria naar Engeland over te voeren. Vele aanzienlijke Engelschen waren gewonnen, wellicht ook de hertog van Norfolk, deze had althans achter Klisabeths rug eene geheime briefwisseling met de gevangen koningin aangeknoopt en het plan om haar te huwen weder opgevat.

Elisabeths politie was zoo goed, dat de plannen der gevangene haar niet lang verborgen konden blijven. Norfolk werd gevangengenomen, de Spaansche gezant uil Londen verwezen en Maria Sluart aan een strenger toezicht onderworpen.

Vier en twinlig pairs moesten Norfolk vonnissen. Deze bekende zijne briefwisseling met Maria en zijn plan om haar te huwen, maar ontkende alle deelneming aan eene samenzwering, om haar met geweld le bevrijden of om Elisabeth van den troon te stoolen. De bewijsgronden, welke men legen hem aanvoerde, waren zeer zwak, maar hij werd toch eenstemmig door de 2i pairs ter dood veroordeeld. Elisabeth aarzelde het vonnis te lalen voltrekken, dewijl Norfolk zeer bemind was en haar vroeger menigen goeden dienst bewezen had; toen echter zijne vrienden eene poging waagden om hem le bevrijden en hel parlement de uitvoering van het vonnis eischte, gat zij toe; de hertog werd den 2™ Juni 1572 ter dood gebracht.

Hoewel zij gevangen was, scheen Maria Sluart toch zulk eene gevaarlijke vijandin, dat het parlement Elisabeth tol meerdere gestrengheid jegens haar aanspoorde; deze eisch was inderdaad niet ongegrond; zoowel binnen- als