Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Walsinghams waakzaamheid. Samenzwering van Babington.

in vrijheid (e stellen, Elisabeth sprak dit dan ook in Januari 1583onverholen uit tegenover den Franschen gezant Mauvissière, tot wien ze zeide: «Indien de koningin van Schotland niet met mij, maar met een ander vorst te doen had, dan zou ze reeds lang niet meer leven. Zij onderhoudt in Engeland verstandhouding met rebellen, heeft afgezanten Ie Parijs, te Home en Madrid en smeedt in de gansche Christenheid lagen tegen mij. Hare opgevangen boden hebben bekend, dat zij hel er op toelegt, mij van den troon Ie slooten ja van het leven Ie berooven."

... ^'"'a «tuarl. die hare hoop, om door middel van onderhandelingen de vrijheid le herkrijgen in rook vervliegen zag, legde zich nu nog ijveriger dan vroeger loe op de lagen en kuiperijen, waarvan Elisabetli tegenover den rranschen gezant melding had gemaakt. Jlet hartstochtelijke onsluimigheid schreet zij onvoorzichtige brieven aan hare verwijderde vrienden. Zij vermoedde niet, dat de waakzame minister Walsingham al hare schreden bespiedde dal bijna al hare brieven, zoowel die, welke zij schreef als die, welke zij ontvin« door Walsingham werden gelezen, dal zij omringd was door spionnen, ia dat

'neer dan een harer meest vertrouwde dienaren in Engelsche soldij slondeu.

Walsinghams waakzaamheid verijdelde alle verraderlijke plannen der katliolieke party. Zij dienden slechts om hel misnoegen van de groole meerderheid der Engelsche ualie, die haar maagdelijke koningin hoog vereerde, tegen ue katholieken te vermeerderen en strenge parlementsbesluiten in hel leven le roepen.

In het jaar 1584 vormde zich eene vereeniging tol bescherming van de koningin, aan welker hoofd Leicester stond, en in het jaar 1585 werden door liet parlement wellen uitgevaardigd, die rechtstreeks tegen Maria Stuarl en haie katholieke aanhangers gericht waren. De Jezuïeten werden uil Engeland verdreven en a len, die hen in hun huis ontvingen, mei den dood bedreigdbovendien werd aan alle Engelschen het verblijf aan vreemde katholieke seminanen verboden. De koningin werd gemachtigd eene commissie van oi meer leden le benoemen, om een ieder le vonnissen, die óf het rijk aan\allen of oproer verwekken wilde, met de bepaling, dal zij, te wiens gunste zulke plannen gesmeed werden, alle aanspraak op den Iroon verloren en bovendien met den dood^ gestraft zouden worden, indien zij van zulke plannen geweien hadden. Maria s naam werd in deze wellen niet genoemd, maar hare kuiperijen had men daarbij op hel oog.

Maria Sluart liel zich hierdoor niet afschrikken; zij bleef in onafgebroken verstandhouding met alle vijanden van Elisabelh en nam kort daarop deel aan eene samenzwering, welke haar eigen ondergang ten gevolge had.

In het seminarie Ie Rheims hadden de Jezuïeten twee jonge Engelschen, Ihomas Babington en Savage, gewonnen voor het plan om de vijandin van den paus, de met den banvloek beladen koningin Elisabelh te vermoorden, liabington was een aanbidder van Maria Stuarl, die hij uil de gevangenschap \ei ossen en op den troon plaatsen wilde. Hij zocht en vond bondgenoolen onder de Engelsche katholieken. Een welberaamd plan werd eerst den Spaanschen gezanl 111 frankrijk, Mendoza. vervolgens koning Philips II van Spanje zelf voorgelegd en door dezen goedgekeurd. Hel had len doel Elisabelh door een deel der saaingezworenen te doen vermoorden, terwijl Maria Sluart te aelijkei lijd door Babington met 100 ruiters zou worden bevrijd. De dood van Elisabelh zou \ooi alle Engelsche katholieken hel sein tol den opstand zijn, uit Frankrijk, Spanje en A laanderen zouden hulptroepen de opstandelingen komen versterken en hun de hand leenen lol herstel van de Engelsche katholieke kerk.

Uil plan werd ook aan Maria Stuarl meegedeeld en zij hechtte in een nog voorhanden blief aan Babington daaraan hare goedkeuring, zij gaf zelfs de middelen om haar te bevrijden aan de hand, zij versterkte Babington, dien zij haar vriend noemde, in zijn voornemen, eu eene plaats in den brief liel zelfs doorschemeren, dat zij den beraamden moord van Elisabelh ook goed-

Streckh-ss. V. oq

Sluiten