Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I)e onoverwinlijke vloot. Krijgstoerustingen in Engeland en Schotland.

zweerder had in Spanje eene vriendelijke ontvangst en de toezegging van krachtige hulp gevonden. Door Spaansche troepen moest Maria Stuart bevrijd en op den Eugelschen troon geplaatst worden, doch zulk een aanval op Engeland scheen thans niet langer voldoende. Philips II achtte zich na den dood van Maria Stuart verplicht haar te wreken; daarbij moest hij den Spaanschen handel en de Spaansche koloniën krachtig tegen de Engelsche zeeroovers verdedigen. Dat hij eene zeer rechtmatige aanleiding bezat om aan Engeland den oorlog te verklaren, kan niet ontkend worden.

Du omstandigheden schenen voor Spanje gunstiger dan ooit. De dood van Maria Stuart had bij alle katholieke mogendheden eene hevige verbittering tegen Elisabeth verwekt; in Frankrijk was de ligue in hel bezit der macht; in de Nederlanden hadden de Spaansche wapenen voordeelen behaald en paus Sixtns V was geneigd een verbond te sluiten, waarbij hij de Engelsche kroon aan Philips II als een leen der kerk wilde opdragen. Ook op den bijstand der Schotten en der Engelsche katholieken meende Philips II te kunnen rekenen, en het scheen niet moeilijk eene aanzienlijke krijgsmacht naar Engeland over te brengen, dewijl Elisabeth niet ten strijde toegerust was en de Engelsche kust aan alle zijden voor een aanvallenden vijand open lag.

Philips II besloot tot den oorlog, hoewel een zijner trouwste en meest beproefde raadslieden hem trachtte over te halen oin daarmede zoolang te wachten, totdat hij den opstand der Nederlanders — waarmede wij ons weldra zullen bezig houden — geheel onderdrukt had. Ten einde Elisabeth in slaap te wiegen, zette hij, terwijl hij reeds alle maatregelen voor een inval in Engeland nam, nog op eene bedriegelijke wijze onderhandelingen over bel sluiten van een vredesverdrag voort.

Eene vloot werd te Lissabon bijeengebracht, zooals de wereld vroeger nog nooit had aanschouwd: 180 schepen met 2(120 kanonnen en bemand met 8000 zeelieden en 20,000 man troepen. Onnoemlijke hoeveelheden krijgsvoorraad en levensmiddelen werden in de vaartuigen geladen. Eene schaar van monniken en geestelijken werd samengeroepen, opdat hel in bet veroverde Engeland niet aan priesters ontbreken zou. Even ijverig rustten de Spanjaarden zich ook in de Nederlanden ten strijde. Katholieke soldaten stroomden uit alle landen toe, want de oorlog van Philips II tegen Elisabeth werd beschouwd als de strijd tusschen de katholieke wereld en bet kettersche Engeland, de bakermat der hervorming. Dit sprak ook paus Sixtus V, die Elisabeth opnieuw den banvloek naar het hoofd slingerde, in zijn verdrag met Philips II onverholen uil.

Den 30"" Mei 1588 liep de onoverwinlijke armada —met dezen trotschen naam werd Philips' machtige vloot begroet — uit de haven van Lissabon uit, doch zij leed, eer zij nog Corunna bereikt had, zulk eene aanzienlijke schade, ten gevolge van hevige stormen, dal zij in deze haven eene schuilplaats zoeken moest en die eerst den 12™ Juli weder kon verlaten.

Elisabeth had intusschen van bare zijde niet getalmd met toerustingen. Zij ontveinsde zich het gevaar niet, maar spande al de krachten, waarover Engeland kou beschikken, in. om daaraan het hoofd te bieden. Zij zelf begaf zich naar Tilbury, waar de troepen tot bescherming van de Theems waren samengetrokken; op een tier strijdros gezeten, in een prachtigen koninklijken dos en met het harnas om de leden verscheen zij voor de gelederen en vermaande zij de soldaten in bezielde taal om dapper voor het vaderland te strijden. Hare woorden werden door de soldaten en door het volk met vurige geestdrift toegejuicht.

In geheel Engeland maakten alle standen zich op om den vijand af te weren; ook de katholieken bleven in vaderlandsliefde niet bij de protestanten achter; voor het grootste deel zweeg althans gedurende korten tijd de stem van den geloofshaat. Tweehonderd schepen, met 15.700 matrozen bemand, werden in ongeloofelijk korten tijd uitgerust. De raad en burgerij van Londen

Sluiten