Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het sprookje van den ring. Elisabeths dood. Haar karakter.

hem een ring, met de belofte, dal dit pand harer liefde haar altijd de uren van haar geluk zou herinneren en dat zij, indien hij haar den ring loonde, zich niet hem verzoenen zou, al was zij ook toornig op hem.

Jaren verliepen, zonder dat de boven allen begunstigde jonge man den ring behoefde te toonen. doch nu hij van hoogverraad beschuldigd in den kerker zuchlle, herinnerde hij zich hel kostbare onderpand. Zijn trots verbood hem, om genade Ie smeeken, doch toen hij hoorde, dal zijn doodvonnis geveld en door de koningin bekrachtigd was, overwon hij zijn hoogmoed. Op den avond vóór zijne terechtstelling liet hij de gravin van Notlingham, eene vertrouwde der koningin, in de gevangenis roepen: haar gaf hij den ring over mei de dringende bede dien terslond aan Elisabeth Ie brengen.

De gravin beloofde het, maar hield haar woord niet; haar gemaal, een verbitterd vijand van Essex, haalde haar over om den ring terug te houden.

Ook Elisabelh dacht aan het pand van den geliefde, toen het doodvonnis haar Ier bekrachtiging voorgelegd werd; zij aarzelde Ie onderleekenen. wijl zij hoopte, dat Essex haar den ring zenden zou. doch toen dil niet geschiedde, werd haar toorn des te heviger, zij geloofde, dal Essex, die zich zoo smadelijk over haar uilgelaten had, van hare liefde niets meer wilde weten, dal hij haar haatte en verachtte en hare genade versmaadde. Nu onderteekende zij: nog altijd lot hel laatste oogenblik toe, hoopte zij dal de geliefde zijn trotschen zin buigen zou, doch loen haar, ook na de onderleekening. geen ring geloond werd, liel zij hel doodvonnis voltrekken.

Twee jaren later kreeg de gravin van Noltingham eene zware ziekte. In haar doodsangst werd haar geweien wakker, zij onldekte aan haar biechtvader het geheim van den achtergehouden ring en liet bel ook der koningin mededeelen. Elisabelh kwam ten gevolge hiervan der wanhoop nabij; de smart ondermijnde hare buitendien door den ouderdom verzwakte gezondheid; zij stierf den 24™ Maart 1603.

Dit romantisch verhaal, dal wij onzen lezers in het korl medegedeeld hebben, is door allen, die van de geschiedenis gaarne een roman zouden maken, als waarheid aangenomen en verder verteld. Hel is echter zoowel met de van elders bekende feilen als met Elisabeths karakter in slrijd.

Dal het verdriet over den dood van haar lieveling Elisabelhs einde verhaast heeft, is waarschijnlijk. Dal Essex lol de koningin in eene al Ie verIroinvelijke betrekking geslaan heeft. is mogelijk, maar bij het groole onderscheid lusschen beider leeflijd, toch niet waarschijnlijk, want Elisabelh was niet minder dan 34 jaar ouder dan de graaf. Wil men echter zelfs eene onnatuurlijke liefdesbetrekking lusschen de oude koningin en den jongen man aannemen, dan verheft zelfs dit de romantische geschiedenis van den ring nog volstrekt niet hoven allen twijfel. De onwaarschijnlijkheid, dat Essex juist de gemalin van zijn ergsten vijand uitgekozen zou hebben om der koningin den ring te overhandigen, terwijl hel hem niet moeilijk zou gevallen zijn, daartoe den meest vertrouwden bode te bezigen, springt in hel oog.

Al was Elisabelh ook volstrekt niet verheven boven de gebreken harer kunne; al kan zij niet vrijgepleit worden van eene soms kleingeestige ijdellieid, toch hebben wij geen recht Ie gelooven, dal eene zedelooze liefdesbetrekking haar aan Essex heef! verbonden en bare wraakzucht over eenige beleedigende woorden en over het terughouden van den ring dezen eindelijk op het schavot gebracht heeft. Volkomen in overeenstemming mei het karakter der strenge koningin is het feit, dal zij ook haar lieveling aan de wet heeft opgeofferd, nadat hij het gewaagd had, gewapenderhand legen haar op te slaan. De onschendbaarheid van haar koninklijk recht zou door de begenadiging van een Essex aangerand zijn geworden. Een onderdaan, die zoo hoog geslaan had, die met zooveel gunstbewijzen overladen was, en die toch alle plichten der dankbaarheid en der onderdanigheid met voeten tredend, zijne hand uitgestrekt had om de koningin gevangen

Sluiten