Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik van Holstein tot Deensch koning verkozen.

den krachligen bijstand van liel geheele Deensche volk, wanl de Zweden, die door de hanse ondersteund werden, beschikten over eene aanzienlijke macht.

De koning riep de stenden van Jutland hijeen, om van hen geld en troepen lot bestrijding van de Zweden te vragen. Doch in plaats van op den rijksdag te verschijnen, verklaarden dezen, dat Chrisliaan van plan was om hen. gelijk hij eens met den Zweedschen adel gedaan had, aan den beulover te leveren. Vele prelaten en baronnen, die reeds lang in geheime verstandhouding met hertog Frederik van Holstein hadden gestaan, sloegen thans de handen ineen, zij zonden gemeenschappelijk een ontzegsbrief aan den koning en boden de kroon van Denemarken aan hertog Frederik aan, die zich bereid verklaarde haar aan te nemen.

Den 23™ Maart la23 werd tusschen de Deensche grooten en hertog Frederik een verkiezingsverdrag gesloten, waarbij den adel de meest uitgebreide voorrechten werden toegestaan en de koning bijna afhankelijk gemaakt werd van den rijksraad, die uit 23 adellijke leden bestond. Ook den Noren stond l1 rederik aanzienlijke voorrechten toe, ten einde door hunne stenden als koning erkend te worden en hij bereikte zijn doel. Met de stad Lubeck sloot hij insgelijks een verbond tegen Chrisliaan. Deze zag zich eensklaps van alle zijden aangevallen. Overal vatten zijne vijanden de wapenen op; alleen op Seeland, runen en Schonen bleef het volk hem getrouw, van hieruit was het hem dus wellicht mogelijk, zijn rijk te veroveren. Doch alle moed, alle zelfvertrouwen waren hem ontzonken. In plaats van zijne aanhangers ten strijde te roepen, wendde hij zich met smeekbeden tot de opstandelingen, wien.hij de verzekering gaf van zijn diep berouw over het Stokholmsche bloedbad! Hij beloofde, dat hij zich zoude verbeteren, dat hij den paus gehoorzamen, kerken en kloosters stichten, den adel in diens voorrechten herstellen en nooit wraak over het gebeurde nemen zou.

Deze kleinmoedige beloften, waaraan niemand geloof sloeg — zoo dwaas om den trouweloozen tyran te vertrouwen was de Deensche adel niet — werkten niets anders uil, dan dat de opstandelingen hem nu niet alleen haatten, maar ook verachtten; het kleine hoopje van Christiaans aanhangers kromp meer en meer in.

De kracht van den vroeger zoo trotschen koning was geheel gebroken, hij durfde geen strijd wagen In aller ijl bracht hij 20 schepen hijeen. Hierop het hij alle oorkonden van waarde, zijne schatten en de kleinoodiën van het rijk inschepen, zijne trouwe raadsvrouw Siegbrit werd, in eene kist verstopt, aan boord gebracht, ten einde haar tegen de woede des volks te beveiligen. Chrisliaan volgde haar met zijne gemalin en zijne kinderen. In April 1523 verliet hij met zijne vloot Kopenhagen, om naar de Nederlanden te vluchten. Hertog Frederik van Holstein werd thans ook door de slenden van Seeland, Funen en Schonen als koning Frederik I erkend.

Sluiten