Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrede te Spiers. Dood van Christiaan II en Christiaan III.

ZpiJii' i' 8. Jne overtl,,g'»g handelen wilde. Tol belooniii" voor dit eerbiedwaardig gedrag bleef hij lol zijn dood in den kerker terwijl de andere bisschoppen ontslagen werden. J

In Oelober 1530 riep Christiaan III een rijksdag bijeen, van welken echter de geestelijkheid uitgesloten was. Op deze vergadering werd besloten dat alle goederen, die de kerk missen kon, tot dek kin- van de slaaSnld

welke' |IerminMTh •?" (le belasli"8en besteed zouden°worden. De macht welke de geestelijkheid vroeger bezeten had. ging op de wereldlijke stenden

tri- verkr«eS daardoor zulk eene macht, dat hij voortaan de

geestelijken bijna als zijne lijfeigenen beschouwde. In het jaar 1551 moest Chris,laan III eene wet uitvaardigen, waarbij de kinderen van geestelijke?en kosleis van de werkelijke lijfeigenschap werden vrijgesteld. Nog in het jaar

doen brengend" ' g® Lykku' llet wa&en een P™»»» 'er dood te

In het jaar 1537 liet Christiaan III door Luthers vriend loban Rn.re,,

goed gekeurd wa^ln Den^'^ic '''e' ^ d°°r Lu"'er e" Me|anchton

goeu0ekuird was, in Denemarken werd ingevoerd. Hiermede was de hervorming tot stand gebracht en ook in Noorwegen werd zij ingevoerd

Uiristiaans verdere regeering was tamelijk rustig; kleine oneenisheden dfLn werde" Ult dei1 weS geruimd, alleen met keizer Karei V die

ondersteunde" bral pallS8raaf lF"'lll'nk' ,l,!" schoonzoon van Christiaan II. iaar Si mi, i 8 eT', 00IU?8. "ï1* waaraan de vrede te Spiers. in liet Christin II iin . maakle' Cl"',stl?an 111 S|0I1(I aan de dochters van konin.' voor yfrh ,ir haai:. ranS passend jaargeld toe en nadat de onttroonde króón0 af tan,I T T ZIJI"' e1rfo<-namen van de Deensche en de Zweedsche werd naar i, I i . fdaan0n(lerv0ll<I '"J ook eene betere behandeling. Hij we;d naai liet slot Kallundborg overgebracht, waar hij in het genot van een weinig meer vnjheid dan voorheen .nog 10 jaren leefde HiërwerdÓÏ r^id0raSan1J he,W1JZh,in zijn.on,|erhoud voorzien en mocht hij zich van tijd

geheel gefnuikt li Jaf™^. W'jde"- Ue, ram|,SP°ed had geestkracht ° getnuikt. Hij gal zich over aan hel genot van zware Italiaansche

Jl"n,;,"! e,frI8ebl'Ulk1^"m'8inaal aa'.'val,en van waanzin bij hem veroorzaakte.

dom van 77 'anUan '"f Cl,risllaa" » te Kallundborg in den ouderdom van 77 jaren, in het 27° jaar zijner gevangenschap. Weinige da-en vroeger, den lc° Januari 1359, was koning Christiaan III hem voorgegaan"

Diep betieuiden de Denen den dood van hun koning, die door zijne gematigdheid en zachtmoedigheid zich veler liefde verworven had. De geschied-

vorsteen °!?mó, llJld8enoote" Christiaan III als een voortreffelijk

Frederik Tl goedhartig en opgeruimd man.

trulerik II (15o9—1588), de zoon van Christiaan III, die 25 iaar oud

moest Ê aipi" Va °P,' Z0"der eu"igen 'egenstand te ontmoeten, doch hij moest den adel nog grooter voorrechten toestaan dan zijne voorgangers reecN

" ! • *" 5? erkennen ,l„ DenLarKTkieS

geroepen werd" ^ ^ V°rSt d°°r de keUS der S,enden 101 de"

re-eeïinfvan0^?'-^!6, VGe' b|0etl e" «eld kosl'e»- werden gedurende de de Zweden ,k 11 °evoerd; de ee,le g°ld dü Dithmarschen, de andere

hankeïikïwe^^, Wa'en s?dert..de? slag biJ Hemmingstedt geheel onafankelijk gevvee,t ; door meer dan een later gesloten verdrag was hunne vrij-

d uidru kehj gewaarborgd Wel warener zeer dikwijls kleine oneen

waren " r!' de ,ols,e,nsche ridderschap voorgevallen, .loei, deze

weer vereüfend ' gematigde houding van Christiaan III, telkens

over Cde'tel,ü,en°eder' l,erj°8, A<)olf van Holstein, was sedert lang vertoornd de zachtheid, waarmede de boeren door den koning behandeld werden.

Sluiten