Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gnstaafs zorg voor de welvaart zijner onderdanen.

JL10^::1" 101 maalrrflen ™ geweld tegenover de weerspannige eigenaars. Zijn streven naai rijkdom werd met zulk een goeden uitslag bekroond dal iij dij zijn dood eene welgevulde schatkist en niet minder dan 2500 landgoederen en hoeven naliet.

Van niet minder belang dan de uitbreiding van zijne macht was in

wisf'te be°LÏenra hi 7°6 'ij ,lie hel '?•' aa? /IJn 8eslacht Z0l< nalaten; hij wist te bewerken dat Zweden van een kiesnjk een erfelijk koninkrijk werd.

In het jaar 15*0 verklaarde de rijksraad de zonen des konings tol diens

vvettige erfgenamen; dit besluit werd op den rijksdag te Westeras bekrachtigd

en bij de overeenkomst van IJ Januari 1544 werd bepaald, dat de kroon

volgens het recht van eerstgeboorte onder 's konings manlijke nakomelingen

erfelijk zou zijn. De rijksdag van Strengnas kende buitendien aan de testamentaire

kracht tïwèt toe "J"6 komnklÜke majesleil Semaakt had of maken zou.

}Vas G,lstaaf Wasa' gelijk wij zagen, aan den eenen kant er op bedacht zoo trouw voor zich en zijne familie te zorgen, toch vergat hij daarom aan

ierk/anarr.rent " fenszms Z1-j!le Plichten als reSent- Onophoudelijk was hij werkzaam, ten einde zijn volk meer te beschaven en aan de arme Zweden

groote^dingen getan"" ^ Verschafïen- Jllist in (li' «F^t heeft hij

gelijk andere geschiedschrijvers —' mef'bewondering'1'vemiMen TioeweMi^t

had de3k7r. Va"- ïa' « '"e dagen zijne hdlzX zJdi

hoede moest zijn aanlloudend tegen buitenlandsche vijanden op zijne

De vrede met Denemarken was ver van zeker, dewijl de Deensche koningen Rn-hnf" i T aansPraken °P Zweden konden vernieuwen; ook met «n l ! f ," Zlch 'elkens 8eschlllen voor- (lie zelfs. 'en gevolge van de onzekerheid der grenzen van Lapland, later lol een oorlog voerden? waarvan noch de eene noch de andere partij eenig voordeel trok. Doch het gevaarlijkst van alles was de vijandschap der machtige hansestad Lubeck, welke Gustaaf zich onvermijdelijk op den hals moest halen, daar hij. zonder zijn volk ten gronde e richten, deze stad „iel in het bezit kon laten van de handels voorrechten welke hij haar in lijd van nood verleend had.

over hpf'ïir ?l(ïe schull!1aa» Lul)eck; maar men was het oneens

Sffaa.'ïïSKö "°°g,"e8en"e p,;"™n-

vnn hïebkr ®jao Zlc!' genoodzaakt vrede te sluiten en Zweden was ontslagen Th™ t kneHende juk dat de hanseaten aan zijn handel hadden opgelegd. Ihans kon Gustaaf onbelemmerd aan Zwedens welvaart arbeiden. Indien lui <1en hande van zijn rijk te bevorderen, meer dan één verkeerden

<Ie' pi!u "ami' (i ,len geest (lier ,ij(!en °- a- verbood hij aan

de edelen en de boeren het drijven van handel, om dien geheel in de sleden

alL" e®n middelpunt samen te trekken, doch naast die verkeerde maatregelen,

J"cl' .(,0.0r [ 1ko"ln8 zoovele goede en zegenrijke pogingen aangewend,

at de Zweedsche handel binnen korten tijd een hoogen trap van bloei bereikte

h /elf mï'iF" me! Nederlanden, met Engeland, Frankrijk en Rusland, ja zelts met Denemaiken dienden tot bescherming van de Zweedsche kooplieden en hunne waren. Gustaaf won nauwkeurige berichten in, die hij terstond openbaar liet maken, waar de Zweedsche handelsartikelen het best konden voideu afgezet en waar de door de Zweden begeerde koopwaren het goedkoopst konden verkregen worden. Hij ontbood uil Venetië scheepsbouwmeesters en ° J'J VNestervik eene scheepstimmerwerf aan, ten einde zoo den scheepsbouw te bevorderen. Zijne pogingen bleven niet onbeloond. In het jaar 1559

Sluiten