Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sigismund III Wasa. Johannes Zamoyski. Sigismunds karakter.

.'ustus 1387 werd deze (ol koning van Polen verkozen, zijne tegenstanders riepen op liunne beurt drie dagen later aartshertog Maximiliaan tot koning uit.

De voorwaarden, waarop de kroon aan Sigismund werd opgedragen, waren zeer hard. Hij mocht zonder verlof der stenden nooit naar Zweden reizen, hij moe«t Rslhland met de kroon van Polen vereenigen en zich verhinden om zoowel den vrede onder de verschillende kerkelijke partijen te handhaven ■ïls alle rechten en vrijheden des adels stipt te eerbiedigen. Al deze punten willigde Johan III voor zijnen zoon in, alleen van den afstand van hsthland aan °Polen wilde hij niets weten. Rij 11a waren de onderhandelingen wedei afgesprongen. indien niet de koningin-weduwe Anna zich met al hare bezittingen voor de vervulling van dezen eisch borg gesteld had.

° Ken 28™ September 1387 verscheen de 20jange koning Sigismund III Wasa met eone vloot hij Hela. den 7"" October landde lm in den omtrek van Danzi" In het klooster Oliva legde hij den voorgeschreven eed at, ook den godsdienstvrede bezwoer hij, maar onder voorbehoud der koninklijke

reCh'ïntusschen was aartshertog Maximiliaan, ten einde zijne vermeende rechten op den Poolschen troon te verdedigen, met een Duilsch-Poolsch legei voor Krakau verschenen, doch hij werd afgeslagen en den 28™ December 0vei ,t,. Pnolsche arenzen teruggedreven. Twee dagen later bad te Krakau de

No- altijd telde de aartshertog echler een groot getal aanhangers 111 het iiik en stond bij aan liet hoofd van een leger, gereed oin zich zoo mogelijk met' "eweld van de kroon meester te maken. De afwending van dit gevaar dankte SHsmund aan den veldheer der kroon Johannes Zamoyski, die den aartslierlo" tot in Silezië vervolgde, zijn leger versloeg en hem zelf gevangen „ani Ten einde zijne vrijheid te herkrijgen, deed de aartshertog na verloop van een jaar afstand van al zijne aanspraken en ook het hof van Weenen erkende Sigismund den 9™ Maart lb89 als koning van Polen.

Zamoyski oogstte voor de door hem bewezen diensten weinig dank. Hij verstond de kunst niet om te vleien als een hoveling en werd daarom aLh ei„ilgezet. ja. dewijl hij luide zijne afkeuring over meer dan een maatregel van SHsmund uitsprak, beschouwde deze hem bijna als zijn vijand.

r' De jonge koning toonde reeds kort 11a zijne troonsbestijging, dat In volstrekt niet berekend was voor de moeilijke laak. een Poolsch koning in die da'e nop gelegd Bezield met de vurige begeerte naar het bezit eener

onbeperkte heerschappij, bezat hij noch talent noch geestkrach genoeg om den overmoedigen adel in toom te houden. Hij was heersclizuchtig en < aa b j onbekwaam • hij wilde heer en meester zijn over allen en het zich daarbij toch beheerschen door hen. die zijne ijdelheid wisten te streelen.«'J1001 f nriesters die op zijne godsdienstige dweepzucht werkten. Ie trotx li om di Poolsche zeden over te nemen, trachtte hij Duitsehe gebruiken aan /.ïjn hol in te voeren Hierdoor beleedigde hij den volkstrots van den Poolschen adel, •ils slreiv katholiek wenschte hij aan zijne kerk opnieuw de alleenheerschappij in Polen"te verschallen; wel durfde hij de protestanten nietopenlijkvervo „en. doch hij liet toe dat katholieke dwepers te Wilna en Krakau protestantsche kerken verwoestten, zonder hun daarvoor eenige straf op te leggen Ook in een ander opzicht schond hij zijn kroningseed en wel g wii/e door tegen den wenscli der stenden den .?•» Mei Ij.»2 met Anna ue dóchter van Sshertog Karei, de zuster van den lateren keizer Ferd.nand II.

'Vieze ''verbintenis des konings met eene vorstin uit het strengkalholieke Habsbursische huis maakte de protestanten nog meer dan vroeger voor hunne vel li "hei d bed ucl 11. Zij vreesden, dat de koning lot hel vervolgen van de keilers zou overgaan, waartoe de groole partij der katholieken 111 den lande maar al Ie zeer geneigd was.

Sluiten