Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sylvester en Adaschew. Iwans bekeering. Kasan en Astrakan veroverd.

se

wankelen en vluchtte naar Lithauen. J

van de vJlaf' wie^Z i"'" val.gebrach,l; "««lis hing Ruslands toekomst af' van ie \raag, wie dei bojaren hunne plaats innemen en on den rmr die

n°8 On''zekerei]6 i'iid ver "r! lei(li"8-e.p" vloed uitoefeneu'zou.

*>p zekeren lijd verscheen aan het hof een man van een hoo«st zonderling

Hif i'. -Ti" rn?,k',met namc Sy|vest('r- di« Uil N o wgo rod geboortig was! Hj \eihaalde den bijgeloovigen czaar van bovennatuurlijke verschijningen, die

hij gehad had. en bezwoer iiem, met het oog op de strafgerichten Gods 'een nieuw leven te beginnen en zijn volk zacht,"rechtvaardig en wijs te re-e'eren i werd 'ol tr?nen geroerd; hij omarmde den bezielden spreker en hTd te bewTndeTeï. nan Z'Jn °P deD moeiliiken we8- '"Ü als vorst

ov|vJ!'"nS Srak T i"derda?d eene gelukkige lijd voor het Russische rijk aan nom n onbaatzuchtig genoeg was om geen staatsambt te willen aan¬

nemen. maar slechts een eenvoudig priester bleef, werd de invloedrijkste wpr i n' V|a" , |0|"gen Czaar: aa" zijne zijde stond Alexei Adaschew en heiden Iwans jonge gemalin! mC ondersteund d°0' Anastasia Romanowna.

klan Inin'ahlfVhaon,Willeke.Ur' afPsrein81.en dwingelandij heerschten thans eensklaps in hel bestuur orde. rechtvaardigheid en krachtige handhaviiv van de wetten Eene strafwetgeving werd uitgevaardigd, eene kerkorde vastgesteld, en Ie bevoegdheid der politie dooi' wettelijke bepalingen geregeld. Door het geheele land werden scholen gesticht; handwerkslieden, kunstenaars, artsen apo bekers en boekdrukkers werden uit het buitenland, vooral uit Duilschland. naar het Russische rijk gelokt. In het jaar 1553 zag Moskou binnen zijne muren de eerste drukkerij verrijzen.

hPn,tpHe!1AUo,SCheile8er ,was n,iel la"ger. gelijk voorheen, eene ordelooze bende, doch er werd een staand legercorps, met musketten gewapend, in dienst genomen Men noemde dit het corps der strelitzen (streltsy scherpschutter" ) zij vormden voortaan de kern van het Russische voetvolk

Ook tegenover bet buitenland waren de eerste 13 jaren van Iwans regeerina

t °P ?" i !?" Mosk°u volgden' belangrijk en voorspoedig. In het jaar 1553 veroverde de czaar Kasan. hij maakte dat land tot eene Russische provincie. Door het onderdrukken van den islam en het invoeren van het Christendom bevestigde hij hier de Russische heerschappij

Astrakan onderging in het jaar 1554 hetzelfde lot, buitendien won Iwan IV voor Rusland in de kozakken eene zekere beschutting tegen de invallen der

rekenen ^ Wel '"J "'et a"ij(l °P hunne lrouw even vusl kon

De kozakken bestonden uit de overblijfselen van vroeger door de Mongolen onderworpen volksstammen; zij waren deels van Tataarsche. deels van Tscl.erkessische, deels van Cirkassische afkomst. Zij hadden zich in twee groote

ÏÏuin8fnff8Sp kofakken van den Don en van den Dnieper. De

laatsten leefden, gelijk onze lezers zich herinneren, onder Poolsche opperheerschappij. De kozakken van den Don daarentegen stelden zich onder bescherming van Iwan IV maar behielden eene groote male van vrijheid, b. v. ook liet recht om zelf hun aanvoerder, den ataman (in het Poolsch betman), te kiezen Ook naar het noorden wendde Iwan zijne blikken. In het jaar 1558 verschenen Engelschen in de Witte Zee, om bier een weg naar China en Indië e vinden. Iwan ontving hen vriendelijk; hij wenschterechtstreekschehandelsbetrekkingen met het westen van Europa aan te knoopen en daartoe achtte hij in de eerste plaats het bezit van havenplaatsen aan de Oostzee noodie Onze lezers herinneren zich den Noorschen oorlog, waarin Iwan door den wensch naar het bezit van Lijfland gewikkeld werd; zij weten ook, hoe

Sluiten