Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S\ lvester en Adaschew in ongenade. Iwans onmensehelijke wreedheid.

VAlLi7,iV ,Wladi1mir1 Andrejewitsch, den troon beklimmen mocht. Zelf. pn Tr i )V ''n(l1' met dien wensch in, eerst toen Iwan tot gewelddadige in den schoot* 8 e" ,oevlucllt nam' le8den de weerspannige.! het hoofd

Iwans ziekte nam niet de gevreesde wending; hij herstelde Na ziine

hemZ,"ehil!i °n| I J Z'Ch Wei' ®enadi8; hiJ scheen ,le" tegenstand, dien men hem geboden had. vergeten te hebben, doch inderdaad herinnerde hij Sch hot gebeurde maar n t» irA.i.r \t_. 1...1 1 •: * . , .. . niJ iltn

umüll(n, imu hij aaascnew noodig, (Jaar deze

hem wel somtijds lastiii. maar vnnplnnni'rr nnAntKnn»inU tvt_ . •

1 •• , ' . ™ uiiuuiucci«ijix >vds. ïioir mem" ïaar

val hJJi 1S ra- ,f Vlngeun en (,ie van Svkester, maar reeds ging hij zwanger van het plan om zich van hunne lastige voogdijschap te ontslaan.8 °

o__i J,'ar 15,'0 stierf keizerin Anastasia; hare bloedverwanten de

, W?ren | verljlll|er<Je vijaiKlen der beide verdienstelijke staatslieden >j beschuldigden dezen, dal zij de keizerin door tooverij om het leven "ebracht hadden Iwan belegde terstond eene vergadering van den raad der Eren n ■\an de geestelijkheid en in deze bijeenkomst werden Svlvesteren Adaschew on0eh°ord veroordeeld. Sylvester werd naar een klooster'op een woest eiland daarna. verbannen. Adaschew werd gevangengenomen en stierf kort

Nadat Iwan IV zich zelf van zijne beste raadslieden beroofd had omrin-'de . . „ "°r,,lage vlei.ers e" nietswaardige gunstelingen. Thans vierde^

...J — uuu, ,„f.e Vleiers en nietswaardige gunstelingen. Thans vierde hii opnieuw aan zijne aangeboren woestheid den vollen teugel. Zijn vol-end leven

IS n ets (lilll PPI1P aanflflnB(.hnli,lïn„ J VUIPG,1U »e\eil

•. ... «ov.i,.>du aiscmiwiiiKe wreedheden schnm eliikp

uitspattingen en huichelachtige godsdienstoefeningen: zonder om.ÏÏien of aane en ruimde hij in de eerste plaats alle vrienden en aLhan^rs zHner Bevallen gunstelingen, allen van wie hij vreezen kon. dat zij wraak on hem l u,,nen nemen „it den weg. Doch ook dit 'bevredigde hm, weï l'lad hii Jri w'rvol"rul^7,l,'hl koos hare slachtoffersin steeds wijder kring

than« wilde hii *1 pt lln", | ,eTn °»der de" invloed van anderen gestaan, vii'n „.li 1 u. genot der onbeperkte heerschappij met volle teugen smaken • zijn weldoordacht plan kwam hierop neer: hij wilde alle aanzieSen uit den

adeNnkë'™rnndh«h|ZIJ"e 'I1'"°°k maar eeniPszins konden beperken, en de j grondbezitters, de vorsten en bojaren uitroeien, ten einde zich tot

le naken; alle schatten des rijks moesten zijn eigendom worden lijkt' °bloeild( m'*'11^gev?lle[1 kl)" beschikken. Alleen wanneer zijn onmensche-

»nn ,'»n" „e''."'e le°f" de W|,aak des adels beveiligd te zijn, trok hij zich in

teru"• hie^H'omrin'ltp1 i^f" • ^osko,11 plegen paleis. Slobode Alexandrowskaja 1; T:' omrnipde hij zich met eene afzonderlijke garde, de onritschniks ir ^Chenke" °vei'|aad(le en wien hij bijzondere voorrechte s nk' er nnrli «^!? m°cl>ten ongestraft rooven en moorden; voor hen besSen

den dingeland uUvïerde'JT' *Ö ^ aaraïlen e,k ,noo,d^v«' van

pn JS |l>,lle,s Slobode was met wallen en grachten omringd; de hovelingen

zelfs irun^TigeTstna! Op l'"""6 af^ndei1lijke huizen- de opritschniks .n».. 1 I. P straat. Dl poorten van Slobode waren altijd gesloten nie-

d„ïtei p aals zo.nder hyans "ihlrukkelijk verlof betreden of verlaten.

au 11 s tel in "e n ónhpi "ï'1 Veill«.' ',ier ^ hiJ zich mel ZIJ"" schaaintelooze fforï'dilnJ?» °nbekommerd aan zijne schandelijke uitspattingen, aan ijdele gien;'f verrichtingen en aan zijne afgrijselijke wreedheid over Hier I,-', J, eene geestelijke broederschap, waarvan hij zelf abt werd- zijne

Dei morgens" fe'T mf" ?j"e 0Pri,sc,iniks benoemde hij tot monniken. Iim M - fe 1 1 moes,en de monniken in de kerk ziin. Iwin 'l! ,®' . klok. die hen tot de godsdienstoefening opriep; hij zon«, las <• met hen. Ook aan tafel sprak hij gaarne over godsdienstige oiider-

Sluiten