is toegevoegd aan je favorieten.

De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volksopstand. Czaar Michaël Feodorowitsch Romanow. Zijn dood.

Trnlit/Li , • r' (Ie al«emeeiie geestdrift meegesleept. Vorst

vin aN i freen's (1f li;0epen, welke hij aanvoerde, met die van Mininvan alle kanten stroomde hem versterking toe, zoodat vorst Posharski in' staat was een zeer aanzienlijk leger naar Moskou tegen de Polen aan te voeren Un . e.en driedaagschen slag zegevierden de Russen, ook de bezetting van .loïskou dwongen zij na eenige weken lot eene capitulatie.

oigisrnund III zou thans gaarne van de heerschappij over Rusland afre-

het te tr nl6? einde lliU aV? 2ij" Z0Ü" 'e veivekeren, doch Svóor was het te laat. De bojarenraad wilde niets meer van een Poolschen czaar weten •

nj lichtte tot alle steden des rijks eene oproeping om de beste en verstandigste

mannen uit alle standen naar Moskou te zenden, ten einde daa Tp ee" K

meenen landdag een czaar te verkiezen. P 8

Wel vielen er op den landdag langdurige en hevige twisten voor want de mededingers naar den troon uit de machtigste vorstelijke familiën waren

iaar Ifilf i 1° i! eindel.'Jk weri! men het eens- I" de vastenweek van het ' ' , . 'i,k1 (Je keuze. P(aats; /-ij werd met bijna algemeene stemmen uit"ebracht op den eerst zestienjarigen Michaël Feodorowitsch Romanow den zoon van den algemeen geachten metropoliet vau Moskou. Philaretus. Een beslissenden invloed op deze keuze oefende de omstandigheid uit. dat Michaël de neef was van de overledene keizerin Anastasia Romanow, de gemalin van Iwan den Aieeselijken wier nagedachtenis bij hel volk nog altijd in eere was.

Wel aaizelde Michaël de kroon aan te nemen en weigerde hij aanvanke-

li" April 1013"Lf.r'w!" i" T' i1"-' s"".k™ kerklioorden en Jen

l'LlS'inS iTLS,,"*1' * *

Den jongen czaar wachtte eene zware taak. Nog waren de provinciën volstrekt niet tot rust gebracht. Rooverbenden trokken liet land door overal heerschleu ellende, pest en hongersnood. Het volk was door de langdurige oorlogen verarmd ,1e schatkist was lot den bodem toe Ie,lig de financ ën

~ 0P8eheVen' * -"-happelijke

de Zweden en Polen, bestrijden moest. J J *

Michaël was geen vorst van een uitstekenden aanleg; hij was zacht voK

zaam en goedhartig, lot zijn geluk echter stond zijn vader Philaretus hem

mpi 1 ' rr' "a !J Ult 'II' 1,oolscl>e gevangenschap was teruggekeerd met hem ot liever voor hem regeerde.

Aan den burgeroorlog werd een einde gemaakt door het verslaan der rebellen die op gestrenge, ja wreede w, ze gestraft werden. Met Zweden werd in het aaV 161/ de vrede van Stolbowa gesloten, die evenwel aan Rusland zware olfers kóstte en dat rijk van de Oostzee afsloot. De oorlog met Polen .hiurde Erenle'èn

va°n -root' bdan^wa*1 'f18-?". waPens,ll.slaful floten werd, die voor Michaël p i belang was, dewijl daardoor zijn vader Philaretus, die langen tij,1 in Poolsche gevangenschap gezucht had, in vrijheid werd gesteld. In het laar 1032

iïakf Z rë r Püle" 0pni,eUW: in ,ie' J'aar 1634 werd daaraan een -nul „emaakt door den zoogenaamden eeuwigen vrede die aan de Wia«m->

HjkeiiTileL » **" ** t-H 3*5 »™, t, k&e"

i ,ï?ada.' <le Vlede in ,llet land hersteld was, kon Michaël onverdeeld zijne klachten inspannen om de wonden te l.eelen, welke de oorlog geslagen luid ; j deed dit dan ook naar zijn beste weten tol zijn dood in het jaar 1645.