Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bekwaamheden en karakter van don Juan. Vervolging tegen Perez ingesteld.

Hij was een llink soldaat, maar ook niets meer; volstrekt geen staatsman, niet eens een bekwaam veldheer. Door zijne schoonheid en beininlijkheid won hij de harten, de mannen bewonderden, de vrouwen beminden hem. Hij was iemand van veel beschaving; Italiaansch, Duilsch, Fransch en Spaansch sprak hij vloeiend, maar grondiger kennis ontbrak hem; docli dit bemerkten alleen zijne vertrouwelingen, dewijl hij uitnemend de kunst verstond, in het levendig gesprek de leemten zijner kennis te bedekken.

Zijn uiterlijk verblindde een ieder, die met hem in aanraking kwam; door bel zelfvertrouwen, waarmede hij optrad, en door zijne vroeger behaalde lauweren bracht bij de openbare meening ten aanzien van zijn persoon op een dwaalspoor. Edele, verheven bedoelingen kende hij niet; hij was niets anders dan een avontuurlijk soldaat der fortuin, die door eene rustelooze eerzucht voortgedreven werd. "ij d roomde van kronen, die hij veroveren wilde; waar zijne toekomstige rijken mochten liggen, daarom bekommerde hij zich weinig. Hel zou hem tamelijk onverschillig zijn geweest, of hij in het Oosten dan wel aan de Afrikaansche kust, in Genua of in Engeland, in Frankrijk of in Schotland geregeerd had, indien het hem maar gelukt was zich eene koninklijke heerschappij te verwerven. Doch al zijne plannen mislukten. Dewijl hij nooit naar een edeler, grootschei doel gestreefd had, dewijl zijne gansche werkzaamheid alleen aan zijne avontuurlijke plannen dienstbaar was geweest, bleef na zijn dood daarvan ook geen spoor over. Molley noeint hem veelbeleekenend: den held van zijn eigen roman, en inderdaad, op een roman gelijkt zijn avontuurlijk leven, van zijne kindsheid tol zijn dood, op een belangwek kenden, boeienden roman, maar zonder ernsligen en degel ijken inhoud. Als een luchtverschijnsel schitterde en — verdween hij.

Antonio Perez, de moordenaar van Escovedo, zou van zijne schandelijke daad get;ne vruchten plukken. Wij zouden ons met het lol van dien nietswaardigen hoveling niet verder bezighouden, indien daarmede niet hel lol van een volk verbonden was, dat de laatste overblijfsels zijner vrijheid verloor, dewijl het Antonio Perez trachtle le beschermen.

Escovedo's bloedverwanten, zijne weduwe en zijn zoon, dienden na den moord eene aanklacht legen Perez in. Goedschiks of kwaadschiks moest Philips II, 0111 den schijn van medeplichtigheid te vermijden, een gericht over zijn gunsteling laten houden. Doch dewijl de voorzitter der rechtbank, op een geheimen wenk van hel hof, verklaarde, dat Perez en Anna Eboli onschuldig waren aan den dood van den vermoorde, zag de jonge Escovedo van zijn proces af.

Niet lang zou Perez met rust gelaten worden. Weder slaken de vrienden en bloedverwanten van Escovedo hel hoofd op; zij drongen in het jaar 1379 op een ernstig onderzoek en op bestraffing van de moordenaars aan. Philips moest het rechtsgeding wel laten beginnen, indien hij niet wilde, dat de verdenking op hem zelf rusten zou, doch hij troostte inmiddels zijn gunsteling en gaf hem de verzekering zijner gunst. Hel proces duurde lang; eerst in het jaar 1585 werd het vonnis gewezen: het veroordeelde Perez lot eene tweejarige gevangenisstraf, eene zware geldboete en eene achtjarige ballingschap. De veroordeelde bouwde al zijne hoop op des kouings genade, doch deze verklaarde, dat hij dau alleen op zijne genade rekenen kon, wanneer hij de papieren uitleverde, waaruit de medeplichtigheid van zijn heer bewezen kon worden. Perez deed het, doch hij gaf niet alle papieren over; een deel daarvan, en wel hel belangrijkste, behield hij onder zich.

Op aansporing van Philips II, die den jongen Escovedo 20,000 dukaten betaalde, verzoende deze zich met Perez en de geheele zaak scheen thans gelukkig uit den weg geruimd. Doch de koning bedroog zich; nog eens kwam zij opnieuw te berde. Een bloedverwant van Escovedo, de geheimschrijver Vasquez, diende in het jaar 1591 weder eene aanklacht tegen Perez in. Philips, die zich thans veilig waande, liet toe, dat Perez op de pijnbank gelegd werd. Deze bekende onder de smarten der pijniging niet alleen zijn

Sluiten